Łukasz Borek, Andrzej Bogdał, Krzysztof Ostrowski
University of Agriculture in Krakow

Streszczenie
Gleba jako naturalne środowisko rozwoju roślin w około 95% odpowiada za produkcję żywności. Około 33% światowego areału gleb jest średnio lub silnie zdegradowanych. Jedną z istotnych przyczyn degradacji gleb jest jej nadmierne zagęszczenie powodowane przez mechanizację prac polowych. Ograniczaniu zagęszczania gleb sprzyjają zabiegi agromelioracyjne – w tym głębokie spulchnianie, tzw. głęboszowanie – które wpływa na optymalizację warunków powietrzno-wodnych w glebie oraz na wzrost plonu roślin. W pracy oceniono wpływ zabiegu głęboszowania na zmiany zagęszczenia i przepuszczalności wodnej gleb pyłowo-ilastych. Badania prowadzono na gruntach ornych dwóch obiektów rolniczych położonych w powiecie raciborskim i powiecie krakowskim. W pracy wykazano, że zabieg głębokiego spulchniania spowodował statystycznie istotne zmniejszenie gęstości objętościowej (zagęszczenia) gleb zwięzłych w warstwach ornych i podornych oraz zwiększenie infiltracji ustalonej, które tylko w warstwie ornej okazało się statystycznie istotne. Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że głęboszowanie zagęszczonych zwięzłych gleb uprawnych jest uzasadnione, ponieważ w przypadku wystąpienia niewielkich niedoborów lub nadmiarów wody w glebie może okazać się zabiegiem wystarczającym do uregulowania stosunków powietrzno-wodnych, bez konieczności wykonywania kosztownych melioracji technicznych. Ponadto, zwiększenie porowatości oraz wodoprzepuszczalności gleby powinno zmniejszać spływy powierzchniowe i tym samym ograniczyć zjawiska erozyjne.

Słowa kluczowe
zagęszczenie gleb, głęboszowanie, przepuszczalność gleb

The Effect of Subsoiling on Changes of Compaction and Water Permeability of Silt Loam

Abstract
Soil, as the top layer of the Earth's surface, is a natural medium for the growth of plants. It is estimated that 95% of global food comes from our soils so we depend on the soil. About 33% of global soil is moderately to highly degraded. Soil compaction, caused by the mechanization of field treatments, is one of the major problems in agriculture nowadays. Subsoiling is one of the ways to reduce soil compaction and improve the air-water properties of arable soils. An assessment of the effect of subsoiling on the degree of compaction and water permeability of silt loam is presented in this paper. Soil tests were carried out in arable land, situated in the Racibórz and Kraków districts in the south of Poland. The results of the research show positive effects of subsoiling on the air-water relationship in the soil. In the majority of profiles, an increase in the percentage of total porosity in the first and second genetic horizons of the subsoiled soil was observed. The assessment of the efficacy of the subsoiling of heavy soils indicates a statistically significant decrease in bulk density for the topsoil and subsoil and a significant increase in steady infiltration only in the topsoil. The results show that subsoiling of arable compacted soils is justified, because in the case of slight deficiencies or excess water in the soil it may be a sufficient treatment to regulate air and water relationship, without the need for costly technical drainage. In addition, increasing the porosity and water permeability of soil should reduce surface runoff and thus reduce the phenomenon of erosion.

Keywords 
soil compaction, subsoiling, soil water permeability

Pełny tekst / Full text
PDF (English)