Mariola Garczyńska*, Grzegorz Pączka*, Katarzyna Wirkus*, Agnieszka Podolak*, Anna Mazur-Pączka*, Renata Szura*, Izabela Bartkowska**, Joanna Kostecka*
*University of Rzeszow; **Bialystok University of Technology

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem zagęszczonych populacji dżdżownic z gatunku Eisenia fetida (Sav. 1826) i Dendrobena veneta (Rosa 1893), do unieszkodliwiania resztek pożniwnych kukurydzy zwyczajnej (Zea mays ssp. indurata). Doświadczenie prowadzono w warunkach komory klimatyzacyjnej w różnych wariantach (podłoże I – łodygi kukurydzy, podłoże II – łodygi kukurydzy z dodatkiem celulozy (2:1), podłoże III – łodygi kukurydzy z dodatkiem obornika końskiego (2:1)). W chowie dżdżownic na wskazanych podłożach analizowano zmiany w ich populacjach, określając biomasę oraz liczbę składanych kokonów. Otrzymane nawozy organiczne poddano analizie chemicznej. Wykazano, że odpady były utylizowane przez oba gatunki dżdżownic, a otrzymane wermikomposty posiadały korzystne właściwości jako podłoża do uprawy roślin.

Słowa kluczowe
wermikultura, Eisenia fetida (Sav. 1826), Dendrobena veneta (Rosa 1893), odpady pożniwne kukurydzy 

Vermicomposting of Post-harvest Maize Waste

Abstract
The article presents results of studies on using dense populations of Eisenia fetida (Sav. 1826) and Dendrobena veneta (Rosa 1893) earthworms for neutralization of post-harvest maize (Zea mays ssp. Indurata)) waste. The experiment was conducted in climatic chamber conditions in various variants (bedding I – maize stems, bedding II – maize stems with cellulose (2:1), bedding III – maize stems with horse manure (2:1)). In earthworm cultures on the above-mentioned beddings, changes in their populations were analysed, assessing biomass and the number of laid cocoons. The obtained organic fertilizers were subjected to chemical analysis. It has been demonstrated that waste was neutralized by both earthworm species and the obtained vermicomposts had beneficial properties as beddings for plant cultivation.

Keywords 
vermiculture, Eisenia fetida (Sav. 1826), Dendrobena veneta (Rosa 1893), post-harvest maize waste

Pełny tekst / Full text
PDF (English)