Mateusz Hämmerling, Natalia Walczak, Tomasz Kałuża, Anna Oliskiewicz-Krzywicka
Poznan University of Life Sciences

Streszczenie
W skład stopnia wodnego wchodzi wiele różnych budowli, których poprawna eksploatacja umożliwia działanie całego stopnia zgodne z instrukcją gospodarowania wodą. Analizowany w pracy stopień zlokalizowany jest na rzece Głomia w km 0+640. W jego skład wchodzą: mała elektrownia wodna, jaz trzy przęsłowy oraz przepławka techniczna (komorowa). Lokalizacja stopnia, wzajemne usytuowanie obiektów i ich eksploatacja wpływają na określone problemy funkcjonowania stopnia wodnego Dobrzyca. Należą do nich, między innymi kłopoty z zamuleniem dna zbiornika, odkładaniem się na kratach rumoszu roślinnego, a także zarastaniem koryta. W pracy przedstawiono ocenę stanu technicznego budowli oraz przeanalizowano warunki przepływu wody przez stopień wodny. Wykorzystując program komputerowy HEC – RAS przebadano wpływ zmian układu zwierciadła wody w korycie rzeki na pracę elektrowni wodnej. Przeanalizowano różne możliwe warianty pracy jazu i elektrowni wodnej. Wskazano możliwe zagrożenia i niebezpieczeństwa związane z pracą stopnia wodnego.

Słowa kluczowe
stopień wodny Dobrzyca, problemy eksploatacji, budowla piętrząca, przepławka komorowa, ocena konstrukcji hydrotechnicznych

Operational Problems of Selected Elements of the Dobrzyca Barrage on the Głomia River

Abstract
A barrage is a type of diversion dam consisting of numerous different structures, demanding high level of maintenance which allow for operating in accordance to water management instructions. The barrage analysed in the present paper is located at 0+640 km of the Głomia river. It includes: a small hydropower plant, a three-gate weir and a technical fish pass (pool fish pass). Location of the barrage, position of its structures in mutual relation, as well as their operation have a practical effect on its specific operational problems. These include i.e.: silting of the reservoir bottom, depositing of plant debris on the weir bars, overgrowing of the river bed. The paper presents a technical condition assessment of these structures and analyses flow rate characteristics of the barrage. With the use of HEC-RAS software the authors tested the effect the topological changes in the water table of the river on the operation of the hydroelectric power station. Besides different possible operational variants of the weir and the power station studied, potential hazards and threats associated with the operation of the barrage are indicated in the paper.

Keywords 
the Dobrzyca barrage, operational problems, impoundment structure, pool fish pass, hydrotechnical structure assessment

Pełny tekst / Full text
PDF (English)