Andreea-Mihaela Dunca*, Codruța Bădăluță-Minda**
*West University of Timişoara, Romania; **Politehnica University Timisoara, Romania

Streszczenie
W kontekście zmian klimatycznych coraz poważniejsze stają się kwestie bardziej racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych i ekstremalnych zdarzeń hydrologicznych, takich jak powodzie, powodujące liczne negatywne skutki każdego roku. W małych dorzeczach hydrograficznych, takich jak dorzecze rzeki Sebeş (Rumunia), powodzie i ich destrukcyjne skutki zostały wzmocnione przez masowe wylesianie i niewłaściwe zagospodarowanie terenu. Analiza fizycznych i geograficznych cech dorzecza Sebeş pozwala ustalić reżim odpływu, także dla okresów o wysokim stanie wody i powodzi. Maksymalny odpływ występujący w tym reprezentatywnym i eksperymentalnym dorzeczu hydrograficznym został obliczony na podstawie danych wejściowych przetworzonych w GIS. Równanie obliczeniowe maksymalnego odpływu z badanego małego dorzecza wykorzystuje fizyczne i geograficzne cechy dorzecza, a mianowicie: wysokość wypiętrzenia, nachylenie, pokrycie terenu, typ gleby, intensywność opadów i ich cechy. Na podstawie analizy rozkładu przestrzennego odpływu w obrębie dorzecza Sebeş można zauważyć, że różne składniki geomorfometryczne mają większy lub mniejszy udział w określaniu współczynnika spływu.

Słowa kluczowe
rzeka Sebeș, dorzecze hydrograficzne, odpływ, zagospodarowanie terenu, rodzaje gleb, współczynnik odpływu, GIS

The Determination of the Maximum Runoff in the Representative and Experimental Hydrographical Basin of Sebes River (Banat, Romania)

Abstract
In the context of climate change, issues on more rational use of water resources and hydrological extreme events, such as floods, causing numerous negative effects every year, are becoming more acute. In small hydrographical basins, like the hydrographical basin of the Sebeş River (Romania), floods and their destructive effects have been and are amplified by the massive deforestation and the improper exploitation of surfaces. The analysis of the physical and geographical features of Sebeș hydrographical basin enables us to establish the runoff regime, including for the periods with high waters and floods. The maximum runoff occurring in this representative and experimental hydrographical basin was calculated based on the input data processed in GIS. The calculation equation to determine the maximum runoff of this small hydrographical basin used the physical and geographical features of the basin, namely: the relief altitude, the slope, the land use cover, the soil types, the rain intensity and their features. From the analysis of the runoff spatial distribution within Sebeş hydrological basin, we may notice that various geomorphometric components have a higher or lower share in determining the runoff coefficient.

Keywords 
Sebeș River, hydrographical basin, runoff, land use cover, soil type, runoff coefficient, GIS

Pełny tekst / Full text
PDF (English)