Paweł Regucki*, Renata Krzyżyńska*, Zbyszek Szeliga**
*Wrocław University of Science and Technology, Poland; **VŠB – Technical University of Ostrava, Czech Republic

Streszczenie
W pracy przedstawiono model matematyczny stężenia jonów siarczanowych SO42- opisujący zmianę w zamkniętym obiegu wody chłodzącej bloku energetycznego. Analizowana instalacja obejmuje: skraplacze bloków energetycznych oraz chłodnie kominowe połączone systemem kanałów ssących i kolektorów tłocznych. Głównym mechanizmem wymiany ciepła w chłodni jest częściowe odparowanie przepływającej przez nią wody, co powoduje jednak wzrost stężeń związków chemicznych w cyrkulującej cieczy i wymusza okresowy zrzut części wody do przyzakładowej oczyszczalni ścieków. Zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami prawnymi: Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych, od początku roku 2016 obowiązują nowe limity dotyczące składu chemicznego ścieków technologicznych kierowanych do zbiorników naturalnych, które wymuszają planową i oszczędną gospodarkę wodnościekową elektrowni. Prezentowany model matematyczny posiada analityczne rozwiązanie pozwalające nie tylko przewidzieć dobowe zmiany stężeń siarczanów w cyrkulującej wodzie, ale również określić graniczne stężenie jonów siarczanowych dla bieżących parametrów pracy układu oraz wyznaczyć minimalny strumień odprowadzanych ścieków zapewniający spełnienie norm emisji ścieków przemysłowych.

Słowa kluczowe
gospodarka wodno-ściekowa, modelowanie matematyczne, stężenie siarczanów, układ chłodzenia

Wastewater Management in a Closed Cooling System of Professional Power Plant

Abstract
The paper presents a mathematical model describing the changes in SO42- concentration in a closed system of cooling water in a professional power plant. The analyzed installation consists of condensers and cooling towers connected by a system of channels. The main mechanism of heat transfer in the cooling tower bases on partial evaporation of water, resulting in the increase of concentration of SO42- ions in the circulating liquid. The only mechanism to decrease concentration of undesirable chemicals in the circulating water is its periodic discharge to a wastewater treatment. According to the latest Polish Government Regulations (Regulation of the Ministry of Environment dated 18 November 2014) and the Directive of the European Parliament and of the Council (2010/75/EU of 24 November 2010 on industrial emissions) from the beginning of 2016 the new limits on the chemical components of a wastewater led to the natural tanks has been accepted, what forced planned and costeffective wastewater treatment in a professional power plants. Presented mathematical model has an analytical solution which allows not only to predict daily changes of SO42- concentration in circulating water but also to indicate asymptotic concentration of sulphate ions under given working parameters of the system and to calculate minimal volumetric flow rate of wastewater required to keep the SO42- concentration below legal value.

Keywords 
wastewater management, mathematical modeling, sulphate ions concentration, cooling system

Pełny tekst / Full text
PDF (English)