Tomasz Ponikiewski*, Jacek Katzer**
*Politechnika Śląska, Gliwice; **Politechnika Koszalińska

Streszczenie
W artykule przedstawiono program badawczy poświęcony wybranej grupie tak zwanych „zielonych” betonów które charakteryzują się wysoką przyjaznością dla środowiska naturalnego. W przypadku omawianego programu badawczego pod uwagę wzięto samozagęszczające się mieszanki betonowe (SCC) które dodatkowo modyfikowane były włóknami stalowymi i polimerowymi. Analizie poddano zarówno cechy świeżej mieszanki (konsystencja, gęstość) jak i stwardniałego kompozytu (wytrzymałość na ściskanie, obciążenie powodujące pojawienie się pierwszej rysy oraz wskaźniki rezydualnej wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu). Uzyskane wyniki pozwoliły określić przedziały optymalnego dozowania włókien oraz odnieść się do podobnych wyników uzyskanych przy badaniu zwykłych fibrokompozytów cementowych.

Słowa kluczowe
samozagęszczające się mieszanki betonowe, włókna stalowe i polimerowe, właściwości mechaniczne

Mechanical Characteristics of Green SCC Modified by Steel and Polymer Fibres

Keywords
self-compacting concrete mixes, steel and polymer fibres, mechanical characteristics

Pełny text / Full text
PDF (English)