Paweł Wolski, Mariusz Małkowski
Czestochowa University of Technology
 

Streszczenie
Substratem badań był osad nadmierny. W badaniach zastosowano dezintegrator SONICS o mocy 1500 W, częstotliwości 20 kHz i długości fali 39,42 µm (amplituda 100%). Podczas badań zastosowano 2 amplitudy: 23,65 µm oraz 31,54 µm i czasie nadźwiękawiania 5 min dla każdej amplitudy. Badania prowadzono w bioreaktorze o pojemności 10 l i kolbach laboratoryjnych o pojemności 0,5 l, które po napełnieniu badanymi osadami umieszczono w cieplarce laboratoryjnej w temperaturze 37°C w celu zapewnienia optymalnych warunków dla fermentacji metanowej. Osady niekondycjonowane oraz kondycjonowane poddano stabilizacji przez okres 10 dni. W każdym dniu prowadzenia procesu oznaczano CSK, stopień zagęszczania, opór filtracji oraz zawartość suchej masy. Podczas badań zastosowano 2 amplitudy 60% i 80% mocy dezin-tegratora i czasie nadźwiękawiania 5 min dla każdej amplitudy Przeprowadzone badania wykazały wpływa pola ultradźwiękowego na proces odwadnianie osadów podczas stabilizacji beztlenowej.
Analiza wyników niniejszego badania prowadzi do następujących wniosków:

  • Ultradźwięki doprowadziły do wyższego CSK w niefermentowanym osadzie. Stabilizacja osadów powodowała zmniejszenie tego wskaźnika ciągu kolejnych dni eksperymentu.
  • Osad poddany działaniu pola ultradźwiękowego, a następnie ustabilizowany zagęszczał się bardziej skutecznie w czasie stabilizacji 10-cio dniowej. Nie występowały zmiany w procesie zagęszczania po procesie fermentacji prowadzonym w bioreaktorze pomiędzy niekondycjonowanym osadem a osadem, który nie był wstępnie poddany działaniu pola ultradźwiękowego.
  • Spadek zawartości suchej został zauważony zarówno w laboratorium jak i w bioreaktorze. Najwyższy stopień w obniżki suchej masy 53% stwierdzono dla osadów po początkowej ultradźwiękowej dezintegracji.
 
Słowa kluczowe
osady ściekowe, kondycjonowanie, nadźwiękawianie, stabilizacja, odwadnianie
 
Dewatering of Excess Sludge Submitted Anaerobic Stabilization Assisted Conditioning Process
 
Keywords
sewage sludge, conditioning, ultrasounds, stabilization, dewatering
 
Pełny text / Full text
PDF (English)