Vladimir Marković*, Michal Klaučo**, Uglješa Stankov*, Tamara Jovanović*, Zoran Ristić*
*University of Novi Sad, Serbia; **Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia

Streszczenie
Oddziaływanie człowieka może mieć znaczny wpływ na ekologiczną istotność pokrycia terenów. Określenie modyfikacji pokrywy terenu jest możliwe z zastosowaniem metryk matematycznych, które ilościowo określają różne aspekty krajobrazu. Badania przedstawione w niniejszej publikacji dotyczą płatów pokrycia terenu na trzech różnych poziomach ochrony w Parku Przyrody Šargan – Mokra Gora (Serbia) poprzez zestaw metryk krajobrazowych obszaru, wielkości, gęstości, kształtu i różnorodności (NP, PD, MPS, PSSD, MSI, SHDI). W badaniach klasyfikacja płatów pokrycia terenu była oparta na Corine Land Cover 2000 (CLC2000). Głównym celem badań było określenie ekologicznego znaczenia krajobrazu, które koncentruje się na wpływie człowieka na płaty pokrycia terenu. Metodologia wykorzystywana w procesie interpretacyjnym oparta jest na połączeniu ekologicznego i geograficznego podejścia do badań krajobrazu. Metryki krajobrazowe Parku Przyrody Šargan – Mokra Gora (Serbia) wskazują na silny wpływ człowieka na krajobraz. Wyniki pokazują, że oddziaływanie człowieka na krajobraz zmieniło jego ekologiczne znaczenie głównie w przypadku drugiej i trzeciej strefy ochrony.

Słowa kluczowe
GIS, płaty pokrycia terenu, metryki krajobrazowe, Šargan – Mokra Gora

Evaluation of Human Impact on the Land Cover Through Landscape Metrics: Nature Park "Šargan – Mokra Gora" (Serbia)

Keywords
GIS, land cover patches, landscape metrics, Šargan – Mokra Gora

Pełny text / Full text
PDF (English)