Mehmet Borga Ergönül, Ahmet Altindağ
Ankara University, Turkey

Streszczenie
W pracy analizowano zawartość metali ciężkich w tkance mięśniowej siedmiu gatunków ryb (Alosa fallax nilotica, Engraulis encrasicolus, Merlangius merlangus Euxinus, Pomatomus saltator, trachurus trachurus, Mullus Barbatus, Scophthalmus maximus) z wybrzeży Morza Czarnego (Sinop, Turcja). Badane metale ciężkie to: cynk (Zn), miedź (Cu), żelazo (Fe), chrom (Cr), kadm (Cd) i ołów (Pb). Ponadto, wyniki badań z wybrzeży Sinop porównano z ostatnimi danymi uzyskanymi na obszarze Morza Czarnego w Turcji, tworząc w ten sposób bazę danych dla dalszych badań. Zawartość Fe okazała się najwyższa, podczas gdy zawartość Cd była najniższa w przypadku wszystkich gatunków ryb, spośród wszystkich badanych metali. Stwierdzono, że stężenie Fe, Cu i Zn były wyższe niż Cd i Pb we wszystkich badanych gatunkach ryb. Poziomy Pb były wyższe od dopuszczalnych we wszystkich gatunkach ryb, co wyraźnie wskazuje na to, że wybrzeże Morza Czarnego w okolicach Sinops jest mocno zanieczyszczone ołowiem.

Słowa kluczowe
metale ciężkie, toksyczność, owoce morza

Heavy Metal Concentrations in the Muscle Tissues of Seven Commercial Fish Species from Sinop Coasts of the Black Sea

Keywords
heavy metals, toxicity, seafood

Pełny text / Full text
PDF (English)