Krzysztof Cichocki, Jacek Domski, Jacek Katzer, Mariusz Ruchwa
Politechnika Koszalińska

Streszczenie
Przedmiotem monografii jest analiza doświadczalna oraz numeryczna próbek oraz elementów wykonanych z kompozytu fibrobetonowego z udziałem kruszywa odpadowego (sortowany gruz ceglany). Badania doświadczalne oraz symulacje numeryczne przeprowadzone zostały w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki pt. “Impact resistant concrete elements with nonconventional reinforcement” (2011/01/B/ST8/06579) i dotyczyły one badania własności wytrzymałościowych materiału oraz powstawiania oraz rozwoju zniszczeń w płytach z fibrobetonu obciążonych udarowo.

Monografia składa się z sześciu rozdziałów, uzupełnionych o odpowiednią bibliografię.

Rozdział pierwszy (Introduction) dotyczy sformułowania problemu będącego przedmiotem pracy. Uzasadniono w nim potrzebę wprowadzenia do wytwarzania elementów betonowych materiałów odpadowych, zastępujących tradycyjne kruszywo mineralne, motywując to zmniejszaniem się zasobów tych kruszyw, zwiększaniem kosztów transportu oraz względami związanymi z ochroną środowiska i krajobrazu. Wprowadzenie zbrojenia rozproszonego w postaci włókien stalowych umożliwia zdaniem autorów monografii uzyskanie materiału odpornego na obciążenia nagłe (uderzenia, wybuchy), zdolnego do przenoszenia naprężeń rozciągających powstających podczas propagacji fali w materiale.

Rozdział drugi (Used materials and research programme) poświęcony jest opisowi zastosowanych w badaniach materiałów oraz założonemu programowi badań dotyczących wyznaczania podstawowych parametrów charakteryzujących materiały.

W rozdziale trzecim (Mechanical properties) podano opis i rezultaty wykonanych badań podstawowych charakterystyk materiałowych fibrobetonu z udziałem kruszywa odpadowego.

Rozdział czwarty (Material models for concrete under impulsive load) zawiera przegląd konstytutywnych modeli materiałowych stosowanych w analizie numerycznej ustrojów betonowych poddanych obciążeniom o charakterze nagłym (impulsowym). Skupiono się na modelach zawierających kryteria powstawiania i rozwoju zniszczeń w materiale, oraz kryterium całkowitego zniszczenia (tj. utraty możliwości przenoszenia obciążeń).

Rozdział piąty (Impact resistance of circular plates – experimental and numerical study) stanowi opis zasadniczej części badań objętych projektem, tj. testom eksperymentalnym I symulacjom numerycznym odpowiedzi dynamicznej kołowych płyt o średnicy 1,0 m i grubości 0,10 m, wykonanych z fibrobetonu z udziałem kruszywa odpadowego i obciążonych swobodnym spadkiem ciężaru 40 kg z wysokości 1,0 m. Wykonano w sumie 70 płyt w 10 wariantach różniących się rodzajem włókien oraz stopniem zbrojenia. Zbadano zależność intensywności rozwoju zniszczeń w poszczególnych płytach od ilości uderzeń, starając się doprowadzić badania do momentu całkowitej utraty nośności płyty.

Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych wykonano symulacje numeryczne przy zastosowaniu metody elementów skończonych, wykorzystując opracowany algorytm generacji losowego rozkładu włókien w objętości elementu betonowego. Analizy wykonano w środowisku systemu elementów skończonych ABAQUS/Explicit, stosując nieliniowy sprężysto-plastyczny model materiałowy ze zniszczeniem dla opisu własności betonu.

Wyniki symulacji numerycznych są zgodne z rezultatami uzyskanymi na drodze eksperymentalnej.

Rozdział szósty (Conclusions and final remarks) zawiera krótkie podsumowanie uzyskanych rezultatów oraz uwagi dotyczące samego analizowanego zagadnienia. Monografia uzupełniona jest o krótkie notki biograficzne autorów.

Słowa kluczowe
kompozyt fibrobetonowy; obciążenia udarowe; badania eksperymentalne; analiza numeryczna; metoda elementów skończonych

Pełny text
PDF (ENGLISH)