Łukasz Bohdal
Koszalin University of Technology

Streszczenie
Współczesne techniki wytwarzania nie są pozbawione problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej jakości wytwarzanych elementów przy jednoczesnej minimalizacji kosztów ich produkcji jak i wzroście wydajności procesu. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania Metody Elementów Skończonych i technik wizyjnych do analizy zjawisk fizycznych zachodzących podczas procesów cięcia. Jednym z czynników ograniczających prawidłowy przebieg procesu cięcia są defekty na powierzchni przecięcia w postaci zadziorów i wiórów. Powoduje to niedokładne przyleganie blach, a w przypadku konieczności składania ich w pakiecie stanowi przeszkodę w prawidłowym montowaniu elementów ciętych w układach mechanicznych lub elektrycznych. Rozwiązanie tego problemu jest jednym z kluczowych zadań tej technologii, a jednym ze stosowanych sposobów jest analiza symulacyjna i doświadczalna poszczególnych faz procesu cięcia. Wyniki analiz mogą być wykorzystane do projektowania procesu cięcia, a także być podstawą doboru parametrów procesu w aspekcie jakości technologicznej wyrobu. Pozwoli to na podniesienie ich jakości i zmniejszenie odpadów materiałowych. Spowoduje to bezpośrednio zmniejszenie zużycia energii i przyczyni się do ograniczenia negatywnego wpływu tego procesu na otaczające środowisko.

Słowa kluczowe:
cięcie, stop aluminium, odpad, Metoda Elementów Skończonych, techniki wizyjne

Application of FEM and Vision-Based Methods to Analysis of Shearing Processes in the Aspect of Scrap Reduction

Keywords:
cutting, aluminum alloy, scrap, Finite Element Method, vision based solutions

Pełny text / Full text
PDF (English)


mnisw m 
Zadanie Czasopismo, Annual Set The Environment Protection Volume 17. Year 2015 (wersja elektroniczna) dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego