Janusz Dąbrowski, Tomasz Dąbrowski
Koszalin University of Technology

Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad skutecznością spalania różnych kompozycji mieszanin odpadów przemysłu chemii organicznej w aspekcie procentowej obniżki ich masy. Badania te przeprowadzono przy założeniu różnych procentowych udziałów poszczególnych odpadów w mieszankach wraz z osadami ściekowymi jako możliwość współspalania ich z tymi odpadami.
Do badań wyodrębniono następujące materiały:
• odpady polimerowe
  - odpady gumowe (zużyte opony) – odpadowe przemysłowe.
  - odpady farbiarskie – odpady przemysłowe,
  - odpady z tworzyw sztucznych – odpady przemysłowe, komunalne,
• osady ściekowe – odpady komunalne,

Podsumowując analizę wyników laboratoryjnych badań nad efektywnością termicznego przekształcania badanych odpadów, należy stwierdzić, że największą skutecznością związaną z redukcją pozostałości po tej utylizacji charakteryzowało się termiczne przekształcenie odpadów z tworzyw sztucznych oraz ich kompozycji z osadami ściekowymi i odpadami gumowymi. Natomiast najmniej korzystny jest udział w spalanych mieszankach odpadów farbiarskich.
W trakcie wszystkich etapów badań opisanych w niniejszej pracy, równocześnie strumień gazów spalinowych wydostający się z reaktora pieca, poddawany był analizie za pomocą analizatora spalin typu MADUR GA-21 plus. Mierzonymi parametrami były stężenia tlenku siarki(IV), tlenków azotu i tlenku węgla(II).
Ostateczna analiza wszystkich opisanych badań pozwoliła stwierdzić, że odpady z tworzyw sztucznych posiadając największy masowy ubytek i najmniejsze wartości stężeń gazów spalinowych powstałych w procesie spalania tych odpadów, charakteryzują się największym stopniem efektywności tego procesu. Ale dodatkowo należy brać pod uwagę to, że w czasie termicznego przekształcania tego rodzaju odpadów powstają dodatkowe produkty toksyczne, zarówno gazowe, ciekłe jak i stałe, których analizy nie założono w zakresie badań niniejszej pracy.
Dlatego niezbędne jest projektowanie instalacji termicznej utylizacji odpadów (wraz z kompleksowymi węzłami oczyszczania spalin). Tego rodzaju instalacje należy projektować w oparciu o morfologie odpadów komunalnych oraz bilans energetyczny wsadu do pieca spalarni, tak aby proces ten był efektywny i właściwy, nie tylko ze względów energetycznych, ale i ekologicznych. Będzie to wymagało określonej kompozycji wsadu do komory pieca zakładu termicznego przekształcania odpadów.

Słowa kluczowe:
odpady, osady ściekowe, termiczne przekształcanie, skuteczność spalania

Laboratory Studies on the Effectiveness of Thermal Treatment of Selected Compositions of Waste from Organic Chemistry Industry

Keywords:
waste, sewage sludge, thermal processing, effectiveness of incineration

Pełny text / Full text
PDF (English)


mnisw m 
Zadanie Czasopismo, Annual Set The Environment Protection Volume 17. Year 2015 (wersja elektroniczna) dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego