Adam Wyszomirski, Marcin Olkiewicz
Koszalin University of Technology, Poland
corresponding author email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
The level of environmental safety culture depends on many factors, including the influence of parents and the education system, the media and the quality of life. In the current Economy 4.0, globalization, increasing greenhouse effect, etc., it is the information and education system and the pro-environmental strategic actions undertaken by organizations that are beginning to play a significant role in building awareness and care for the environment. It is precisely the environmental corporate social responsibility, both of state institutions, the legislator, business entities and society (every citizen) that can significantly change the phenomenon of environmental degradation. The aim of the article is to present the essence of ecological corporate social responsibility and the activities undertaken by selected market stakeholders. The analysis carried out implies that ECSR is built through the implementation of pro-environmental stakeholder's actions, e.g. legislative changes, implementation of management systems according to ISO standards, use of renewable energy sources, etc. that aim at ensuring safety or improving the current state of the environment.

Keywords
environmental management, social responsibility, ISO 14001, ISO 26000, environmental aspects, environmental corporate social responsibility

Ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu narzędziem kreowania przyszłości ochrony środowiska

Streszczenie
Poziom kultury bezpieczeństwa ekologicznego uzależniony jest od wielu czynników między innymi wpływu rodziców i systemu edukacji, mediów, jakości życia. W obecnej gospodarce 4.0, globalizacji, zwiększającym się efekcie cieplarnianym itd., to system informacyjno-edukacyjny i podejmowane przez organizacje strategiczne działania pro środowiskowe zaczynają odgrywać znaczącą rolę w budowaniu świadomości oraz troski o środowisko naturalne. To właśnie ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu, zarówno instytucji państwowych, ustawodawcy, podmiotów gospodarczych i społeczeństwa (każdego obywatela) może w znaczący sposób wpłynąć na zmianę zjawiska degradacji środowiska naturalnego. Celem artykułu jest przedstawienie istoty ekologicznej społecznej odpowiedzialności biznesu oraz działań podejmowanych przez wybranych interesariuszy rynku. Z przeprowadzonej analizy wynika, że ECSR budowane jest poprzez implementację działań pro środowiskowych interesariuszy np. zmian ustawowych, wdrożeń systemów zarządzania wg norm ISO, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, itp. zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa lub poprawy obecnego stanu środowiska naturalnego.

Słowa kluczowe
zarządzanie środowiskowe, odpowiedzialność społeczna, ISO 14001, ISO 26000, aspekty środowiskowe, ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu.

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)