Aleksander Szkarowski*,**, Łukasz Jaworski***, Shirali Mamedov**
*Koszalin University of Technology, Poland; **Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Russia; ***Gas Services Company Tadeusz Milewczyk, Koszalin, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
This papers presents the results of computation of two heat exchangers used for heat utilization of industrial wastewater generated in a refined fiberboard production plant. The basic task was to cool wastewater to a temperature of approximately 40ºC enabling efficient centrifugation of suspended matter at the stage of wastewater pretreatment. A shell-and-tube heat exchanger with the power of 473 kW for water heating was developed for heating the production hall. A cross-flow exchanger was also developed for heating ventilation air in the boiler room building, power of which is 1703 kW. Thermal and hydraulic computation was performed, the required heat exchange surface was selected, the main structural characteristics of both exchangers were determined.

Keywords
process wastewater, heat recovery, shell-and-tube heat exchanger, cross-flow heat exchanger

Utylizacja ciepła ścieków poprodukcyjnych

Streszczenie
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki obliczeń dwóch wymienników ciepła typu służących do utylizacji ciepła ścieków przemysłowych powstających w zakładzie do produkcji uszlachetnionych płyt pilśniowych. Zadaniem podstawowym było schładzanie ścieków do temperatury ok. 40ºC umożliwiającej sprawne odwirowanie zawieszonych substancji na etapie wstępnego podczyszczania ścieków. Opracowano wymiennik płaszczowo-rurowy podgrzewający wodę na cele ogrzewania hali produkcyjnej o mocy 473 kW. Opracowano również wymiennik krzyżowy na cele podgrzania powietrza wentylacyjnego w budynku kotłowni, którego moc wynosi 1703 kW. Wykonano obliczenia cieplne i hydrauliczne, dobrano wymaganą powierzchnię wymiany ciepła, określono główne charakterystyki konstrukcyjne obu wymienników.

Słowa kluczowe
ścieki produkcyjne, odzysk ciepła, wymiennik płaszczowo-rurowy, wymiennik krzyżowy

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)