Mateusz Hämmerling, Marcin Spychała, Natalia Walczak, Piotr Stachowski, Thanh Hung Nguyen
Poznań University of Life Sciences, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
Many factors affect the quality of water in rivers, including: types of pollution sources, the shape of the catchment, the type of land use, the amount of pollution flowing in. The construction of a retention reservoir is one of the factors affecting changes in the river valley related to the landscape, the environment, and water flow hydraulics. Reducing the velocity of water flow on the section of the reservoir causes changes in the characteristics of the movement of pollutants, some of them are deposited in the reservoir. The article analyzes water quality parameters at intake points located below (Uniejów) and above (Biskupice) of the Jeziorsko dam on the Warta River. The variability of such parameters as BOD5, TOC, pH, temperature, Ntot, Ptot was analyzed. The research also analyzed the dynamics of water inflow and outflow from the reservoir. The actual water retention time in the reservoir, which makes interpretation of the results difficult. The most indicators were characterized by the significance of differences for research in 2014.

Keywords
water quality, reservoir, Warta river, pollutant, nutrient

Zmiany wybranych wskaźników jakości wody rzeki Warty pod wpływem zbiornika zaporowego Jeziorsko

Streszczenie
Na jakość wody w rzekach wpływa wiele czynników do których należą: rodzaje źródeł zanieczyszczeń, ukształtowanie zlewni, rodzaj użytkowania terenu, ilość dopływających zanieczyszczeń. Budowa zbiornika retencyjnego jest jednym z czynników wpływających na zmiany w dolinie rzecznej związane z krajobrazem, środowiskiem, hydrauliką przepływu wody. Zmniejszenie prędkości przepływu wody na odcinku zbiornika powoduje zmiany w charakterystyce przemieszczania się zanieczyszczeń, część z nich osadza się w zbiorniku. W artykule przeanalizowano parametry jakości wody w punktach poboru zlokalizowanych poniżej (Uniejów) i powyżej (Biskupice) zapory zbiornika Jeziorsko na rzece Warcie. Analizie poddano zmienność takich parametrów jak BZT5, OWO, pH, temperatura, Nog, Fog. W badaniach przeanalizowano również dynamikę dopływu i odpływu wody ze zbiornika. Rzeczywisty czas retencji wody w zbiorniku jest różny co utrudnia interpretację wyników. Najwięcej wskaźników charakteryzowało się istotnością różnic dla badań w 2014 roku.

Słowa kluczowe
jakość wody, zbiornik retencyjny, rzeka Warta, zanieczyszczenie, biogen

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)