Lidia Dąbek, Łukasz J. Orman
Kielce University of Technology, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
The paper deals with the development of high-performance composite heat exchangers made of different metals. The samples made of meshes and fine fibers have been sintered to the copper base in the reduction atmosphere to prevent oxidation. The test of boiling heat transfer performance have been carried out under ambient pressure with distilled water and ethyl alcohol as working agents. The obtained data indicates significant enhancement of heat flux of such composite heat exchangers in comparison to the smooth surface without any coating. The maximum heat flux for the microstructure covered heater has been several times higher than for the smooth surface. The enhancement has been observed to decrease as the temperature difference become higher.

Keywords
composite heat exchanger, enhancement, porous layers

Kompozytowe wymienniki ciepła do intensyfikacji wrzenia pęcherzykowego

Streszczenie
Artykuł dotyczy badań wysokowydajnych, kompozytowych wymienników ciepła wykonanych z różnych metali. Próbki wykonano poprzez spiekanie w atmosferze redukcyjnej (w celu uniknięcia utlenienia) warstw siatkowych i drobnych włókien metalu z podstawą miedzianą. Badania przeprowadzono pod ciśnieniem atmosferycznym dla dwóch cieczy roboczych tj. wody destylowanej i bezwodnego alkoholu etylowego. Uzyskane wyniki wskazują na znaczące możliwości zwiększenia wymienianych gęstości strumienia ciepła dla wymienników kompozytowych w porównaniu do powierzchni gładkiej bez pokrycia. Maksymalne wartości gęstości strumienia ciepła odbieranego z powierzchni z mikropokryciem nawet kilkakrotnie przewyższały te, odbierane z powierzchni gładkiej. Intensyfikacja wrzenia zmniejszała się jednak w miarę wzrostu przegrzania.

Słowa kluczowe
kompozytowy wymiennik ciepła, intensyfikacja, warstwy porowate

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)