Tomasz Zubala
University of Life Sciences in Lublin, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
Three-year observations made it possible to assess the degree of pollution and variability in quality of rainwater collected in two reservoirs in the Lublin agglomeration (south-eastern Poland). The studied objects are characterised by different construction, size, hydraulics and type of drained surface. In particular, a large variation in water quality indicators was observed for suspended solids, NH4+, NO3- and K+. Higher conductivity, NH4+, SO4- and Cl- was found in the reservoir receiving rainwater from the national road, compared to the water from the housing estate. In the second reservoir, a higher load of NO2-, PO4-, Fe+ and K+ was observed. Among the analysed variables, the most disturbing values were recorded for conductivity, pH, suspended solids, oxygen indicators, NO2-, NH4+ and PO4-. The liquid flowing into the reservoirs during snowmelt was characterised by high pollution. In the year with the highest sum of atmospheric precipitation, there was a reduction in medium concentrations of many quality variables (flushing effect, dilution of pollutants). An increase in oxygen demand and oxygen deficits were observed in warm seasons. An emission of inconvenient odors in the vicinity of the reservoir in the housing estate was also observed. These phenomena may be intensified in the case of improper use of the system (e.g. when bottom sediments are not removed) and further increase of air temperatures. Under such conditions, the possibility of using open rainwater reservoirs near human settlements becomes questionable.

Keywords
rainwater, water pollution, retention reservoir, environmental protection

Ocena zmienności jakości wód opadowych i funkcjonowania zbiorników retencyjnych na terenie zurbanizowanym

Streszczenie
Na podstawie trzyletnich obserwacji dokonano oceny stopnia zanieczyszczenia oraz zmienności jakości wód deszczowych gromadzonych w dwóch zbiornikach na terenie aglomeracji Lublina (Polska południowo-wschodnia). Badane obiekty charakteryzują się różną budową, wielkością, hydrauliką i rodzajem powierzchni odwadnianej. Szczególnie duże zróżnicowanie wskaźników jakości wody dotyczy zawiesiny, NH4+, NO3- i K+. W zbiorniku na wody deszczowe z drogi krajowej stwierdzano wyższą przewodność, NH4+, SO4- i Cl- niż w wodach z osiedla mieszkaniowego. W drugim zbiorniku obserwowano większe obciążenie NO2-, PO4-, Fe+ i K+. Wśród analizowanych zmiennych najbardziej niepokojące wartości osiągała przewodność, pH, zawiesina, wskaźniki tlenowe, NO2-, NH4+ i PO4-. Wysokim zanieczyszczeniem charakteryzowała się ciecz dopływająca do zbiorników w trakcie roztopów. W roku z najwyższą sumą opadów atmosferycznych nastąpiło zmniejszenie średnich koncentracji wielu zmiennych jakości (przemycie zlewni, rozcieńczenie zanieczyszczeń). W ciepłych porach roku obserwowano wzrost zapotrzebowania na tlen i pojawianie się deficytów tlenowych. Stwierdzono też emisję odorów w sąsiedztwie zbiornika w osiedlu mieszkaniowym. Przy niewłaściwej eksploatacji systemu (m.in. brak usuwania osadów dennych) i dalszym wzroście temperatur powietrza zjawiska te mogą nasilać się. W takich warunkach możliwość stosowania otwartych zbiorników wód deszczowych w pobliżu siedzib ludzkich staje się wątpliwa.

Słowa kluczowe
woda deszczowa, zanieczyszczenia wód, zbiornik retencyjny, ochrona środowiska

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)