Maciej Kotuła*, Aleksander Szkarowski*,**, Aleksandr Chernykh**
*Koszalin University of Technology, Poland; **St. Petersburg State University of Architecture & Civil Engineering, Russia
corresponding author's e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
The domestic gas industry has been set an ambitious goal in the form of a state programme for extensive gasification of Polish cities and towns. This provides for transition of the municipal thermal energy and of the municipal economy to natural gas. Ensuring of reliable and safe transport of the gaseous fuel is also a part of this programme.

The article discusses the problems of transporting of the nitrogen-rich natural gas from the local mines, related to water of unknown origin appearing in it. The events that can confirm that there is a possibility of moisture condensation from the gas and its migration deep into the distribution network have been analysed.

The actual level of moisture in the natural gas, which is already directly supplied to the consumers, has been experimentally tested.

It has been proved by the computer calculations that in the conditions of high pressure in the network, there is a possibility of such condensation, depending on the external atmospheric conditions and physicochemical parameters of the gas.

It has been proposed to change the existing designing & construction legal provisions in order to protect the gas networks against water accumulating in them in a better way.

Keywords
natural gas, water condensation, gas transport, high pressure, gas moisture

Analiza problemu zawodnienia gazu ziemnego

Streszczenie
Gazownictwu krajowemu postawiono ambitny cel w postaci państwowego programu szerokiej gazyfikacji polskich miast i miejscowości. Przewiduje to przestawienie miejskiej energetyki cieplnej i gospodarki komunalnej na gaz ziemny. Nieodzowną częścią tego programu jest także zapewnienie niezawodnego i bezpiecznego transportu paliwa gazowego.

W artykule rozpatrzono problemy transportu gazu ziemnego zaazotowanego, pochodzącego z kopalni lokalnych, związane z pojawiającą się w nim wodą niewiadomego pochodzenia. Przeanalizowane zostały zdarzenia, które mogą potwierdzić, iż istnieje możliwości wykraplania się wilgoci z gazu i jej migracji w głąb sieci dystrybucyjnej.

Doświadczalnie zbadano faktyczny poziom zawilgocenia w gazie ziemnym, który jest już bezpośrednio dostarczany konsumentom.

Udowodniono poprzez komputerowe obliczenia, że w warunkach wysokiego ciśnienia w sieci istnieje możliwość takiego wykraplania, w zależności od zewnętrznych warunków atmosferycznych i fizykochemicznych parametrów gazu.

Zaproponowano zmianę obowiązujących przepisów projektowo-wykonawczych, w celu lepszego zabezpieczenia sieci gazowych przed gromadzącą się w nich wodą.

Słowa kluczowe
gaz ziemny, wykraplanie wody, transport gazu, wysokie ciśnienie, zawilgocenie gazu

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)