Amelia Staszowska
Lublin University of Technology, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
This paper discusses the possibilities and limitations of using biophilic installations to improve the indoor air quality in residential and commercial spaces. Modular plant systems can provide the support or, in smaller facilities, even an alternative to the conventional indoor air purification techniques, such as filtration. The unquestionable advantage of green walls is their comprehensive influence on the indoor air quality by shaping both appropriate thermal and humidity conditions as well as the chemical air composition. However, these constructions are not mechanical systems and therefore, the effectiveness of these specific types of living air purifiers in removing gaseous pollutants and particulate matter cannot be expected to match the level of traditional systems.

Keywords
indoor air quality, biophilic installation, phytoremediation, green walls

Wykorzystanie instalacji biofilicznych do poprawy jakości powietrza wewnętrznego

Streszczenie
W pracy omówiono możliwości i ograniczenia wykorzystania instalacji biofilicznych do poprawy jakości powietrza wewnętrznego w przestrzeniach mieszkalnych i komercyjnych. Roślinne systemy modułowe mogą stanowić wsparcie lub w mniejszych obiektach alternatywę dla konwencjonalnych technik oczyszczania powietrza wewnętrznego jakim jest filtracja. Niekwestionowaną zaletą zielonych ścian jest ich kompleksowy wpływ na jakość powietrza wewnętrznego poprzez kształtowanie zarówno odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych jaki i składu chemicznego powietrza. Nie są to jednak układy mechaniczne i nie można oczekiwać, aby te swoistego rodzaju żywe oczyszczacze powietrza osiągały skuteczności w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na poziomie tradycyjnych systemów.

Słowa kluczowe
jakość powietrza wewnętrznego, instalacje biofiliczne, fitoremediacja, zielone ściany

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)