Franciszek Piontek
WSB University, Dąbrowa Górnicza, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
The purpose of the paper is:

  • to analyze and assess assumptions that determine the functioning of the category of environmental quality management,
  • to present criteria and assumptions for integrated environmental quality management.

Hypothesis: Integrated environmental quality management requires:

  • a necessary condition – the verification of institutional solutions functioning between the alternative concepts of development and between the concepts of management,
  • a sufficient condition – the decision-making will which accepts the verification, its assumptions and criteria presented in the text.

A final conclusion: Limitations of the consent paradigm, based on the paradigm of deregulation (breaking the civilization code)

Keywords
alternative concepts of development, environmental quality management, civilization code, deregulation paradigm

Zintegrowane zarządzanie jakością środowiska – funkcją przyjętej koncepcji rozwoju

Streszczenie
Cel artykułu:

  • Analiza i ocena założeń decydujących o funkcjonowaniu kategorii zarządzanie jakością środowiska,
  • Wskazanie kryteriów i założeń zintegrowanego zarządzania.

Hipoteza: Zintegrowane zarządzanie jakością środowiska wymaga:

  • warunek konieczny: Weryfikacja rozwiązań instytucjonalnych i techniczno-technologicznych funkcjonujących między koncepcjami rozwoju i między koncepcjami a zarządzaniem,
  • warunek dostateczny: wola decyzyjna akceptująca weryfikację i jej założenia
    i kryteria, wskazane w tekście.

Wniosek końcowy: Ograniczenie paradygmatu przyzwolenie, opartego na paradygmacie deregulacja (łamanie kodu cywilizacji).

Słowa kluczowe
alternatywne koncepcje rozwoju, zarządzanie jakością środowiska, kod cywilizacji, paradygmat deregulacji

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)