Katarzyna Rozpondek
Czestochowa University of Technology, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
The aim of the conducted studies was made to develop a bottom sediment monitoring network for selected water reservoirs of the Silesian voivodeship (Ostrowy, Poraj and Dzierżno Duże reservoirs). Based on the obtained spatial distributions, the location of points was selected, which should be considered in further studies. In the search for the solution, it was assumed that the network enabling collection of reliable results on the sludge quality, while minimising financial outlays, should not exceed 25% of measurement points from the base year. In order to define the quality and accuracy of the planned network, a visual assessment of the obtained spatial distributions was used. A comparison of the classification of measurement stations with respect to the quality assessment of the geochemical criterion in relation to the selected heavy metal real data, as well as the values obtained on the basis of the simulation was made. Comparative analysis showed a high range of changes in the classification of measuring positions (Ostrowy 0-5 positions, Poraj 0-19 positions, Dzierżno Duże 0-16 positions). This fact is associated with a significant range of base data resulting from high pollution of bottom sediments with individual heavy metals (Ostrowy – Cr, Ni, Poraj – Cd, Pb, Zn, Dzierżno Duży – Cd, Zn). Considering the conducted research, it was found that the sustainable management of the environment by determining the bottom sediment monitoring network of the Ostrowy, Poraj and Dzierżno Duże reservoirs should be based on an individual research approach for each of the facilities. The research allowed to state that GIS has a significant impact on decision-making in the field of environmental management.

Keywords
geochemical classification, heavy metals, decision making

System Informacji Geograficznej, jako narzędzie wspomagające monitoring i zarządzanie środowiskiem – przykład osadów dennych

Streszczenie
Celem przeprowadzonych badań była próba opracowania sieci monitoringu osadów dennych wybranych zbiorników wodnych województwa śląskiego (zbiornik Ostrowy, Poraj i Dzierżno Duże). Na podstawie uzyskanych rozkładów przestrzennych całkowitej zawartości metali ciężkich i ich geochemicznej klasyfikacji wytypowano lokalizację punktów, które powinny zostać uwzględniane w dalszych badaniach. W poszukiwaniu rozwiązania założono, że sieć pozwalająca na uzyskanie wiarygodnych wyników jakości osadów, przy jednoczesnej minimalizacji nakładów finansowych, nie powinna przekraczać 25% punktów pomiarowych pochodzących z roku bazowego. W celu zdefiniowania jakości i poprawności zaplanowanej sieci posłużono się wizualną oceną uzyskanych rozkładów przestrzennych. Dokonano również porównania klasyfikacji stanowisk pomiarowych względem oceny jakości kryterium geochemicznego w odniesieniu do wybranego metalu ciężkiego danych rzeczywistych, jak i wartości uzyskanych na podstawie przeprowadzonej symulacji. Analiza porównawcza wykazała wysoki zakres zmian klasyfikacji stanowisk pomiarowych (Ostrowy 0-5 stanowisk, Poraj 0-19 stanowisk, Dzierżno Duże 0-16 stanowisk). Zjawisko to związane jest ze znaczną rozpiętością wartości danych bazowych wynikającą z wysokiego zanieczyszczenia osadów dennych poszczególnymi metalami ciężkimi (Ostrowy – Cr, Ni, Poraj – Cd, Pb, Zn, Dzierżno Duże – Cd, Zn). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zrównoważone zarządzanie środowiskiem poprzez wyznaczanie sieci monitoringu osadów dennych zbiornika Ostrowy, Poraj i Dzierżno Duże powinno odbywać się w oparciu o indywidualne podejście badawcze w odniesieniu do każdego z obiektów. Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, że GIS ma istotny wpływ na podejmowania decyzji w zakresie zarządzania środowiskiem naturalnym.

Słowa kluczowe
klasyfikacja geochemiczna, metale ciężkie, podejmowanie decyzji

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)