Agnieszka Brzezińska, Grażyna Sakson
Lodz University of Technology, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
Widely understood protection of water, and in particular surface waters, most exposed to direct pollution, requires many operations carried out both in the catchment area and in sewage systems as well as WWTPs. Due to its character and working conditions, it should be monitored not only in terms of hydraulics, but also in terms of the quality of transported wastewater. During atmospheric precipitation, large volumes of domestic and industrial wastewater as well as rainwater in various proportions flow through the canals, changing not only their quantity but also their composition. In such cases, the issue of monitoring becomes particularly vital. The article presents an analysis of the needs and tasks resulting from the application of quantitative and qualitative monitoring in the assessment of the functioning of sewage systems. Methods and tools used in Lodz that may be useful in water protection are presented. The benefits of using this type of solutions as well as the limitations and difficulties are discussed.

Keywords
sewer system, wastewater monitoring, rainfall monitoring, predictive model

Stosowanie ilościowego i jakościowego monitorowania ścieków w ochronie wód na przykładzie Łodzi

Streszczenie
Szeroko rozumiana ochrona wód, a zwłaszcza wód powierzchniowych, najbardziej narażonych na bezpośrednie zanieczyszczenie, wymaga wielu działań przeprowadzanych zarówno w zlewni, jak i w systemach kanalizacyjnych oraz w oczyszczalniach ścieków. Ze względu na swój charakter i warunki pracy system kanalizacji należy monitorować nie tylko pod względem hydraulicznym, ale także pod względem składu transportowanych ścieków. Podczas opadów atmosferycznych przez kanały, w różnych proporcjach, przepływają znaczne ilości ścieków bytowych, przemysłowych oraz deszczowych, zmieniając przy tym także swój skład. W takich przypadkach kwestia monitorowania staje się szczególnie istotna. W artykule przedstawiono analizę potrzeb i zadań wynikających z zastosowania monitorowania ilościowego i jakościowego w ocenie funkcjonowania systemów kanalizacyjnych oraz metody i narzędzia stosowane w Łodzi, które mogą być przydatne w ochronie wód. Omówiono zalety korzystania z tego typu rozwiązań, a także ograniczenia i trudności.

Słowa kluczowe
system kanalizacyjny, monitoring ścieków, monitoring opadów, model predykcyjny

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)