Mateusz Hämmerling, Joanna Kocięcka, Daniel Liberacki
Poznań University of Life Sciences, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
In the face of the current climate change, the increasing incidence of extreme weather events, prolonged periods of drought and water scarcity, attention should be paid to rational water management with particular emphasis on rainwater. Excessive development and sealing of urban catchments result in a faster outflow of water to the sewage system, which prevents it from reaching the soil and plants. This situation intensifies the drought effect and contributes to the occurrence of urban floods. In order to mitigate the negative impact of this process, solutions allowing for rainwater harvesting should be implemented. A wide variety of systems are currently available on the market to harvest and reuse rainwater. In the publication, the authors analysed four solutions: a green roof, drainage boxes, an underground storage tank, and an infiltration basin. The AHP (Analytic Hierarchy Process) method was used to select the best rainwater harvesting system, which is one of the methods of Multi-Criteria Decision Making. The analyses considered two different variants in terms of land use: a detached house located in the suburbs of a large agglomeration and a block of flats placed in the city center. According to the analysis and the assumed factors, in both cases, the best solution was to use an underground storage tank. This system proved to be the most advantageous due to the possibility of reuse of water, low construction costs, and ease of exploitation.

Keywords
rainwater harvesting, Multi-Criteria Decision Making, AHP, green roof, drainage boxes, underground storage tank, infiltration basin

Analiza możliwości zagospodarowania wody opadowej z wykorzystaniem metody AHP

Streszczenie
W obliczu zachodzących obecnie zmian klimatycznych, występowania coraz częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych, długotrwałych okresów suszy oraz deficytu wody należy nacisk zwrócić uwagę na prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej ze szczególnym uwzględnieniem wód opadowych. Nadmierna zabudowa i uszczelnienie zlewni miejskich powoduje szybszy odpływu wody do kanalizacji, przez co nie trafia ona do gleby i roślin. Sytuacja ta potęguje zjawisko suszy, a także przyczynia się do występowania miejskich powodzi. Aby złagodzić negatywny wpływ tego procesu, należy wdrażać rozwiązania pozwalające na zagospodarowania wód opadowych. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele różnorodnych systemów umożliwiających gromadzenie deszczówki oraz jej ponowne wykorzystanie. W publikacji autorzy przeanalizowali cztery rozwiązania: zielony dach, skrzynki rozsączające, podziemny zbiornik bezodpływowy oraz zbiornik infiltracyjny. Do wyboru najlepszego wariantu zagospodarowania wody deszczowej zastosowano metodę AHP (Analytic Hierarchy Process), która jest jedną z metod wielkokryterialnego wspomagania decyzji. W analizach rozważono dwa różne warianty pod względem zagospodarowania terenu: dom jednorodzinny znajdujący się na przedmieściach dużej aglomeracji oraz blok zlokalizowany w centrum miasta. Według przeprowadzonej analizy oraz założonych czynników, w obu przypadkach najlepszym według rozwiązaniem było zastosowanie podziemnego zbiornika bezodpływowego. System ten okazał się najkorzystniejszy z uwagi na możliwość ponownego wykorzystania wody, niskie koszty budowy oraz łatwość eksploatacji.

Słowa kluczowe
zagospodarowanie wody opadowej, metoda wielokryterialnego wspomagania decyzji, AHP, zielone dachy, skrzynki rozsączające, podziemny zbiornik bezodpływowy, zbiornik infiltracyjny

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)