Adam Zydroń, Dariusz Kayzer, Michał Fiedler, Mariusz Korytowski
The Poznań University of Life Sciences, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
Among all the functions served by forest ecosystems an increasingly important role is played by their social function. These ecosystems have been traditionally associated with tourism and recreation and as a result also interest in the appraisal of non-productive functions of forests has been increasing. The value of the natural environment is not tangible and it may be assessed only based on subjective opinions and attitudes of the general public. A contingent valuation method based on the Willingness to Pay and Willingness to Accept has been applied to determine the nature value of a landscape dominated by forests within the boundaries of a national park in central Poland. The most important aim of this study was to determine the propensity of individuals actively using the environmental goods to pay fees charged by the Wielkopolska National Park. Dependencies between the inclination of local residents to pay fees for the possibility to use the Wielkopolska National Park and selected variables were determined using the logit model approach. It was observed that the willingness to incur costs for the use of the Wielkopolska National Park grows with an increase in the awareness of the respondents concerning financial requirements related to environmental protection, their knowledge on the Park and membership in environmental organisations. Based on the conducted studies it was found that environmental education provided to the general public is a necessary pre-requisite to making the public aware of the need to finance actions related to preservation of the natural environment and nature conservation.

Keywords
value of environment, national park, tourism development, nature conservation, forest

Inklinacje finansowe osób odwiedzających Wielkopolski Park Narodowy

Streszczenie
Spośród wielu funkcji jakie pełnią ekosystemy leśne coraz większe znaczenie odgrywa ich funkcja społeczna. Od dawna kojarzone są z turystyką i rekreacją wobec czego rośnie zapotrzebowanie na ocenę wartości pozaprodukcyjnych funkcji lasów. Wartość środowiska przyrodniczego nie jest mierzalna tylko ocenia się ją na podstawie subiektywnych odczuć społeczeństwa. Metoda wyceny warunkowej w formie Willingness to Pay oraz Willingness to Accept została użyta do określenia wartości przyrody krajobrazu zdominowanego przez lasy na obszarze parku narodowego w środkowej Polski. Najważniejszym celem pracy było określenie skłonności osób korzystających czynnie z dóbr środowiska do ponoszenia opłat na rzecz Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zależności pomiędzy inklinacją mieszkańców do ponoszenia opłat za możliwość korzystania z Wielkopolskiego Parku Narodowego a wybranymi zmiennymi objaśniającymi określono przy zastosowaniu metody logitowej. Zaobserwowano, że skłonność do ponoszenia opłat na rzecz Wielkopolskiego Parku Narodowego rośnie wraz ze wzrostem świadomości respondenta na temat finansowych wymagań ochrony środowiska, jego wiedzy o Parku oraz przynależności do organizacji ekologicznych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że edukacja ekologiczna społeczeństwa jest niezbędnym elementem uświadamiania ludzi o potrzebach finansowania działań związanych z zachowaniem w naturalnym stanie środowiska przyrodniczego.

Słowa kluczowe
wartość środowiska, park narodowy, rozwój turystyki, ochrona przyrody, las

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)