Paweł Zając*, David Staš**, Radim Lenort**
*Wroclaw University of Science and Technology, Poland; **ŠKODA AUTO University, Czech Republic
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
The paper discusses the way of determining the noise level in railway traffic according to new EU recommendations, the introduction of which will result in new charges to be borne by the carriers who, during the provision of transport and handling services, use wagons of the old generation – i.e. such wagons that generate noise above the permitted level on a given section of railway road, determined on the basis of EU regulations. The analysis of technical condition of wagons used in transport in Poland was conducted. The method of determining the noise level in terms of exceedances and charges was discussed. The issue of an optional increase in the reloading of cargo units at railway terminals to transport cargo in silent wagons on designated silent sections of routes was raised – this may affect the development and operation of logistics centers.

Keywords
charges, noise, wagon, train, noise measurement, noise standard

Opłata za hałas w transporcie kolejowym – przepisy UE, a działanie systemów logistycznych

Streszczenie
W artykule omówiono sposób określania poziomu hałasu w ruchu kolejowym według nowych rekomendacji UE, których wprowadzenie będzie skutkować nowymi opłatami ponoszonymi przez przewoźników, którzy podczas świadczenia usług transportowo-przeładunkowych korzystają z wagonów starej generacji – tzn. takich wagonów, które generują hałas powyżej dopuszczalnego na danym odcinku drogi kolejowej, ustalonego na podstawie przepisów UE. Przeprowadzano analizę stanu technicznego wagonów stosowanych w przewozach w Polsce. Omówiono sposób określania poziomu hałasu pod kątem określenia przekroczeń i opłat. Poruszono zagadnienie opcjonalnego zwiększenia przeładunków jednostek ładunkowych na terminalach kolejowych aby na wyznaczonych cichych odcinkach tras ładunki transportować cichymi wagonami – co może wpłynąć na rozwój i działanie centrów logistycznych.

Słowa kluczowe
opłaty, hałas, wagon, pociąg, pomiar hałasu, norma hałasu

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)