Anatoliy Pavlenko*, Engvall Klas**
*Kielce University of Technology, Poland; **KTH Royal Institute of Technology, Sweden
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
The catalyzed conversion of acetylene to higher hydrocarbons has been studied by many researchers. The importance of these processes is determined by the fact that a successful conversion of this type will create technologies for obtaining cheap alternative synthetic fuel. Acetylene can be obtained in large quantities from coal and methane, which opens up the possibility of obtaining the specified synthetic fuel. However, the lack of an effective catalyst for continuous conversion has not allowed the development of this alternative fuel route. Features of hydrocarbon synthesis during methane pyrolysis, based on modified catalysts, are presented in the paper. It is demonstrated that production of hydrocarbons from pyrolysis gas using modified catalysts can be intensified.

Keywords
methane pyrolysis, modified catalysts, hydrocarbons

Synteza węglowodorów podczas pirolizy metanu

Streszczenie
Katalityczna konwersja acetylenu do wyższych węglowodorów była przedmiotem badań wielu badaczy. Znaczenie tych procesów determinuje fakt, że udana konwersja tego typu pozwoli nam opracować nowe technologie pozyskiwania taniego alternatywnego paliwa syntetycznego. Acetylen można uzyskać w dużych ilościach z węgla i metanu, co otwiera możliwość uzyskania określonego paliwa syntetycznego. Jednak brak skutecznego katalizatora do ciągłej konwersji nie pozwolił na opracowanie tej alternatywnej drogi paliwowej. W artykule przedstawiono cechy syntezy węglowodorów podczas pirolizy metanu na modyfikowanych katalizatorach. Wykazano, że można zwiększyć produkcję węglowodorów z gazu pirolitycznego na modyfikowanych Со-katalizatorach.

Słowa kluczowe
piroliza metanu, modyfikowane katalizatory, węglowodory

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)