Anatoliy Pavlenko*, Viktor Melnyk**
*Kielce University of Technology, Poland; **Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
In this paper we consider the processes of dynamic interaction between the boiling particles of the dispersed phase of the emulsion leading to the large droplet breakup. It is indicated the differences in the consideration of forces that determine the crushing of non-boiling and boiling drops. It is determined the possibility of using the model to define the processes of displacement, deformation or fragmentation of the inclusion of the dispersed phase under the influence of a set of neighboring particles. The proposed method allows us to determine the main energy parameters of the homogenization process by boiling the emulsion.

Keywords
crushing, desorption, force, speed, acceleration, pressure, dispersed phase

Destruction of the Structure of Boiling Emulsions

Streszczenie
W tym artykule rozważamy procesy dynamicznej interakcji między wrzącymi cząsteczkami zdyspergowanej fazy emulsji, prowadzące do rozpadu dużych kropel. Wskazano na różnice w uwzględnianiu sił, które determinują kruszenie kropli niewrzących i wrzących. Określono możliwość wykorzystania modelu do zdefiniowania procesów przemieszczenia, deformacji lub fragmentacji włączenia fazy rozproszonej pod wpływem zestawu sąsiednich cząstek. Proponowana metoda pozwala określić główne parametry energetyczne procesu homogenizacji podczas ogrzewania i wrzenia emulsji.

Słowa kluczowe
kruszenie, desorpcja, siła, prędkość, przyspieszenie, ciśnienie, faza rozproszona.

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)