Artur Wolak*, Grzegorz Zając** 
*Cracow University of Economics, Poland; **University of Life Sciences in Lublin, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
Used engine oils are considered hazardous waste. They contain many potentially harmful substances. The amount of engine oil in passenger cars is not big however, due to the number of cars in use, the overall amount used in the EU amounts to several million tons. Despite the fact that engine oil change interval is generally set by the car manufacturer, usually it is rather determined by the knowledge and attitude of drivers. Timely oil change, apart from having an obvious influence on the engine wear process, also has a big impact on the environment. Therefore, studying the motives and factors which govern the oil change is crucial for optimizing the period of engine oil exploitation. The paper presents the results of a questionnaire on the frequency of oil change, the factors influencing the oil change time, the place of oil change and oil top ups. Moreover, thorough research has been conducted to connect the frequency of oil change with additional factors influencing the level of degradation of the engine oil. More than 1400 drivers participated in the study. The results were analysed with the use of correspondence analysis. The results presented in the paper show various correlations between the frequency of oil change and particular variables thus allowing for an assessment of drivers’ behaviour with regard to oil change. A need has been identified to implement a bigger education campaign concerning the oil change time and conduct research in order to estab-lish guidelines for optimal oil change intervals.

Keywords 
waste lubricant oil (WLO), oil degradation, environmental impact and damage, engine oil change schedule, public awareness, public attitudes, questionnaire, predicting car drivers’ behaviour

Empiryczna analiza czynników wpływających na częstotliwość wymiany oleju silnikowego w aspekcie środowiskowym

Streszczenie
Oleje silnikowe zalicza się do odpadów niebezpiecznych. Zawierają wiele substancji niebezpiecznych (np. wielopierścieniowe związki oraz węglowodory aromatyczne). W samochodach osobowych ilość oleju silnikowego nie jest duża, niemniej jednak liczba poruszających się pojazdów powoduje, że ilość oleju w obiegu ogólnym w EU jest rzędu kilku milionów ton. Mimo że termin wymiany oleju jest zazwyczaj określany przez producenta pojazdu to w rzeczywistości jest on pochodną wiedzy i zachowania kierowców. Terminowa wymiana oleju silnikowego w pojazdach oprócz oczywistego wpływu na zużycie silnika ma również duży wpływ na środowisko. Zbyt wczesna wymiana zwiększa ilość olejów odpadowych i powoduje większe zużycie zasobów naturalnych, natomiast zbyt późna wymiana oleju powoduje nadmierną akumulację szkodliwych związków w oleju. Stąd poznanie motywów i czynników, jakimi kierują się kierowcy przy wymianie oleju stanowi istotny element w optymalizacji długości eksploatacji oleju silnikowego. W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych w zakresie częstotliwości wymiany oleju, czynników wpływających na termin wymiany, miejsce wymiany oleju oraz stosowania dolewek oleju. Ponadto podjęto próbę powiązania częstotliwości wymiany oleju z dodatkowymi czynnikami (m.in. przebieg samochodu, eksploatacja miasto-trasa, pojemność silnika) wpływającymi na stopień degradacji oleju. Zebrano opinie ponad 1,400 użytkowników pojazdów. Do analizy wyników zastosowano opisową i eksploracyjną technikę analizy danych, jaką jest analiza korespondencji. Przedstawione w pracy wyniki pozwoliły wykazać istnienie wielu zależności pomiędzy częstotliwością wymiany oleju silnikowego a poszczególnymi zmiennymi, które pozwoliły ocenić zachowania użytkowników samochodów w zakresie wymiany olejów. Zdiagnozowano również konieczność przeprowadzenia szerokiej kampanii edukacyjnej w zakresie terminów wymiany olejów oraz badań naukowych, mających na celu opracowanie wytycznych związanych z optymalnym czasem eksploatacji oleju silnikowego.

Słowa kluczowe 
zużyty olej silnikowy, degradacja oleju, wpływ na środowisko i szkody, harmonogram wymiany oleju silnikowego, świadomość społeczna, postawy społeczne, ankieta, przewidywanie zachowania kierowców samochodów

Full text / Pełny tekst
PDF (English)