Małgorzata Kryłów, Agnieszka Generowicz
Cracow University of Technology, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
Road traffic is one of the most important factors triggering an increase of suspended dust air pollution in urban are-as, especially during the summer. This phenomenon is caused not only by emissions from vehicle combustion engines, but mainly by the formation of dust during road use (tire abrasion, and resuspension of accumulated dust). Sweeping and street washing are the main methods used to remove dust deposited on road surfaces. This article presents the effectiveness of the PM10 and PM2.5 reduction as a result of sweeping, and then intensive street washing in one of the most polluted cities in Europe (Cracow, Poland). The study was carried out in three locations: 1) on one of the city’s busiest streets; 2) the industrial zone; and 3) at a residential area. The combination of intensive sweeping and roadway cleaning led to the reduction of the suspended dust concentration by 14-20.4% PM10 and 20.8%-33.3% for PM2.5. The greatest impact of this activity was ob-served in the area where the vehicle traffic was the main source of air pollution. In other places, the obtained effect was re-duced by meteorological conditions or emissions from industry.

Keywords 
street cleaning, street sweeping, street washing, PM10, PM2.5

Wpływ zamiatania i mycia ulic na stężenie PM10 i PM2,5 w Krakowie

Streszczenie
Ruch drogowy jest jednym z najważniejszych czynników, który powoduje wzrost zanieczyszczenia powietrza zawieszonym pyłem na obszarach miejskich, zwłaszcza w okresie letnim. Zjawisko to jest spowodowane nie tylko przez emisje z silników spalinowych pojazdów, ale głównie przez tworzenie się pyłu w czasie użytkowania drogi (ścieranie opon i ponowne zawieszanie nagromadzonego pyłu). Zamiatanie i mycie ulic to główne metody usuwania kurzu leżącego na nawierzchniach dróg. W artykule przedstawiono skuteczność redukcji PM10 i PM2,5 w wyniku zamiatania, a następnie intensywnego mycia ulic w jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie (Kraków, Polska). Badanie przeprowadzono w trzech lokalizacjach: 1) na jednej z najbardziej ruchliwych ulic w mieście; 2) strefie przemysłowej; oraz 3) w dzielnicy mieszkalnej. Połączenie intensywnego zamiatania i mycia jezdni doprowadziło do zmniejszenia stężenia pyłu zawieszonego o 14-20,4% PM10 i 20,8-33,3% w przypadku PM2,5. Największy wpływ tej aktywności zaobserwowano na obszarze, gdzie ruch pojazdów był głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza. W innych miejscach uzyskany efekt został zmniejszony przez warunki meteorologiczne lub emisje z zakładów przemysłowych.

Słowa kluczowe 
sprzątanie ulic, zamiatanie ulic , mycie ulic, PM10, PM2,5

Full text / Pełny tekst
PDF (English)