Joanna Szyszlak-Bargłowicz, Tomasz Słowik, Grzegorz Zając, Wiesław Piekarski
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Streszczenie
Głównym czynnikiem pogarszania się jakości klimatu akustycznego środowiska, tj. wzrostu hałasu do poziomów dużej i bardzo dużej uciążliwości, jest komunikacja drogowa. Niezbędne staje się podjęcie adekwatnych, optymalnych i skutecznych działań naprawczych – w zakresie ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego wzdłuż profili pomiarowych wyznaczonych prostopadle do biologicznego ekranu drogowego, który stanowiły pasowe nasadzenia ślazowca pensylwańskiego o szerokości ok. 15 m i długości 360 m. Pas zieleni składał się z dwóch działek, różniących się rozstawem między rzędami roślin: działka 1 o rozstawie między rzędami roślin 0,75 m i działka druga o rozstawie między rzędami roślin 0,5 m. Działki doświadczalne znajdowały się na różnym poziomie w odniesieniu do płaszczyzny jezdni (droga powyżej otaczającego poziomu terenu). Różnica poziomu drogi w stosunku do działki 1 wynosiła ok. 0,5–0,6 m, a w stosunku do działki 2 ok. 2,0–2,5 m. Wyznaczono cztery różne profile pomiarowe, pomiary prowadzono w czterech odległościach od krawędzi jezdni: 7 m – przed ekranem,15 m – w środku ekranu, 22 m – bezpośrednio za ekranem i 35 m – 13 m za ekranem. Dla każdej z tych odległości, dla danego profilu wykonano pomiary na trzech różnych wysokościach od powierzchni terenu: 2 stałych 0,5 m i 4 m oraz jednej zmiennej, zależnej od wysokości roślin w danej fazie wzrostu. Pomiary wykonywano od marca do listopada, co 30–40 dni. Przedmiotem badań w pomiarach równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego (LAeq) wzdłuż profili pomiarowych był rozkład tego wskaźnika, obiektem badań był dźwięk wzorcowy (hałas komunikacyjny). Badania prowadzono w różnych fazach wzrostu roślin.
Analiza wyników badań równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego (LAeq) wzdłuż profili pomiarowych wskazuje na tłumienie hałasu przez ekran ze ślazowca pensylwańskiego od maja do października. W celu określenia efektywności pasowych nasadzeń ślazowca pensylwańskiego jako ekranu akustycznego dokonano obliczeń redukcji hałasu. Jako referencyjny przyjęto profil pomiarowy bez nasadzeń roślinności. Najwyższe redukcje hałasu, stwierdzono na wysokości pomiarowej 0,5 m, w odległościach pomiarowych 22 i 35 m od źródła hałasu.
Analiza statystyczna uzyskanych wyników badań wykazała na tłumienie hałasu przez ekran ze ślazowca pensylwańskiego, w pełnej fazie wzrostu roślin, na wysokości pomiarowej 0,5 m, w odległości 22 m od źródła hałasu. Doniesienia literaturowe dowodzą, że ekrany roślinne mogą być z powodzeniem wykorzystywane do redukcji hałasu. Odpowiednio wysoki, szeroki i gęsty pas naturalnej roślinności może zmniejszyć poziom hałasu komunikacyjnego.

Słowa kluczowe
ślazowiec pensylwański; ekran akustyczny

Pełny tekst
PDF (English)