Anna Bucior-Kwaczyńska, Tymoteusz Miller
Szczecin University, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
Selected water quality indices collected form Czajcze and Domysłowsie Lakes in Wolin National Park in years 2000-2013 were studied. With the chemometric procedures an attempt was made to assess the impact of selected environ-mental factors in particular water level of lakes and monthly sum of precipitation on hydrochemistry of the lakes. It has been demonstrated that the level of lake waters can significantly shape the quality of the examined waters on the runoff of a river through lakes.

Keywords 
PCA, DA, CA, Wolin National Park, water quality

Możliwość zastosowania metod chemometrycznych do oceny wpływu czynników środowiskowych na jakość wody na przykładzie jezior w Wolińskim Parku Narodowym

Streszczenie
Oznaczano wybrane wskaźniki jakości wody zebrane z jezior Czajcze i Domysłowskie w Wolińskim Parku Narodowym w latach 2000-2013. Przy użyciu procedur chemometrycznych podjęto próbę oceny wpływu wybranych czynników środowiskowych, w szczególności poziomu wody w jeziorach, jak i miesięcznej sumy opadów, na hydrochemię jezior. Wykazano, że poziom wód jeziornych może znacząco wpłynąć na jakość badanych wód podczas spływu rzeki przez jeziora.

Słowa kluczowe 
PCA, DA, CA, Woliński Park Narodowy, jakość wody

Full text / Pełny tekst
PDF (English)