Aleksandra Hajduk, Anna Bojanowicz-Bablok
Insitute of Environmental Protection – National Research Institute, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
The study focus on the occurrence and levels of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) as contaminants of emerg-ing concern in Poland. In the article, their properties, primary uses and emission sources to the environment were discussed. The review of the available studies on the PBDEs content in the samples of different matrices (groundwaters, surface waters, sediments, air and dust, food, animal and human tissues) was conducted and the results exceeding the available limit values were indicated. It enabled to evaluate the problem of the PBDEs contamination in Poland.

Keywords 
polybrominated diphenyl ethers, PBDEs, water, sediments, wastewater, sludge, air, dust, food, fish, human tissues, animal tissues

Polibromowane etery difenylowe jako nowo pojawiające się zanieczyszczenia w środowisku Polski

Streszczenie
W artykule przedstawiono dane dotyczące występowania i stężeń polibromowanych eterów difenylowych jako nowo pojawiających się zanieczyszczeń w Polsce. W artykule przedyskutowano ich właściwości, wykorzystanie oraz źródła emisji do środowiska. Przeprowadzono przegląd dostępnych badań dotyczących zawartości PBDEs w próbkach różnych matryc środowiskowych (wodach podziemnych, powierzchniowych, osadach, powietrzu i kurzu, żywności, tkanach zwierzących i ludzkich) oraz wskazano wyniki przekraczające ustalone wartości graniczne. Pozwoliło to na ocenę problemu zanieczyszczenia środowiska Polski przez PBDEs.

Słowa kluczowe 
polibromowane etery difenylowe, PBDEs, woda, osadu, ścieki, osady ściekowe, powierze, kurz, żywność, ryby, tkanki ludzkie, tkanki zwierzęce

Full text / Pełny tekst
PDF (English)