Magdalena Lebiocka
Politechnika Lubelska

Streszczenie
Przedmiotem badań była analiza wpływu zanieczyszczeń pochodzących z odcieków pozyskiwanych ze składowisk odpadów komunalnych wieku powyżej 10 lat dodawanych jako kosubstrat do procesu biometanizacji mieszanych osadów ściekowych na stężenia metali ciężkich w osadzie przefermentowanym. Eksperyment obejmował badania modelowe fermentacji mezofilowej (w temperaturze 35°C) osadów pochodzących z systemu gospodarki osadowej miejskiej oczyszczalni ścieków w Puławach, mieszanych objętościowo w odpowiednich proporcjach z odciekami pochodzącym ze starej niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie. Osad poddawany fermentacji w reaktorze kontrolnym stanowił mieszaninę zagęszczonego grawitacyjnie osadu wstępnego oraz zagęszczonego mechanicznie osadu nadmiernego, przy czym udziały objętościowe poszczególnych osadów wynosiły odpowiednio 60:40.
Badania prowadzono w trzech etapach, z zastosowaniem dwóch różnych dawek odcieku. Stężenia metali określano w mieszaninie zasilającej reaktor oraz w osadzie przefermentowanym. Badano stężenia następujących metali: Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn. W celu określenia wpływu środowiskowego osadów przefermentowanych określano zmienność ich stężeń przed i po procesie współfermentacji. Otrzymane wyniki wskazują, że stężenia metali w odcieku były niższe niż w mieszaninie osadów. Stężenia metali na odpływie z reaktora były na porównywalnym poziomie podczas wszystkich etapów eksperymentu, może to wskazywać że dodatek odcieków nie powodował pogorszenia jakości osadu przefermentowanego. Współfermentacja odcieków pochodzących ze starych składowisk i osadów ściekowych wydaje się być odpowiednią metodą ich utylizacji.

Słowa kluczowe
współfermentacja odcieków i osadów ściekowych; metale ciężkie

Pełny tekst
PDF (English)