Paweł Wiśniewski
Uniwersytet Gdański

Streszczenie
Pomijanie rolnictwa w bazowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych (GHG), sporządzanej na potrzeby lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej, było impulsem do podjęcia próby oszacowania wielkości śladu węglowego ze źródeł rolniczych oraz wskazania udziału rolnictwa w ogólnej emisji GHG w polskich gminach. Zaproponowano w tym celu uproszczone rozwiązanie, które może być z powodzeniem stosowane przez jednostki samorządu terytorialnego do samodzielnego wykonania obliczeń śladu węglowego oraz monitorowania wpływu podejmowanych działań na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Wartości śladu węglowego z rolnictwa w polskich gminach wahają się od 0,01 do 289,48 tys. Mg CO2eq/rok, przy średniej wartości bezwzględnej 13,85 tys. Mg CO2eq/rok i odchyleniu standardowym 14,96 tys. Mg CO2eq/rok. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, wielkości te kształtują się od 2 kg CO2eq/rok do 67,15 Mg CO2eq/rok, przy średniej 2,17 Mg CO2eq/rok i odchyleniu standardowym 3,18 Mg CO2eq/rok. Ponad połowa łącznej emisji z rolnictwa w polskich gminach związana jest z hodowlą zwierząt gospodarskich, z czego 41,2% pochodzi z fermentacji jelitowej, a 18,7% z odchodów zwierzęcych. Jej istotnym źródłem jest również użytkowanie gleb rolnych (40,1%). We wszystkich polskich gminach udział rolnictwa w ogólnej emisji wynosi średnio 8,9%. Uzyskane rezultaty potwierdzają celowość uwzględniania w planach gospodarki niskoemisyjnej emisji pochodzących z sektora rolniczego i źródeł pokrewnych.

Słowa kluczowe
ślad węglowy, emisja gazów cieplarnianych, ekwiwalent dwutlenku węgla, rolnictwo, gminy, lokalne plany gospodarki niskoemisyjnej

Assessment of Greenhouse Gas Emissions from Agricultural Sources at Local Level in Poland

Abstract
Agriculture is often not included in the baseline greenhouse gas (GHG) emission inventories created for local low carbon economy plans in Poland and other European countries. Therefore, the article was estimated the size of the carbon footprint from agricultural sources and indicate the share of agriculture in the total GHG emissions in Polish communes. A simplified solution has been proposed for this purpose, which can be applied by local government units to, on their own, estimate the carbon footprint and to, further on, monitor the impact of actions taken to reduce greenhouse gas emissions. The value of the carbon footprint from agriculture in the Polish communes varies from 0.01 to 289.48 thousand Mg CO2eq/year, with a mean value of 13.85 thousand Mg CO2eq/year and a standard deviation of 14.96 thousand Mg CO2eq/year. Per capita, these values range from 2 kg CO2eq/year to 67.15 Mg CO2eq/year, with a mean of 2.17 Mg CO2eq/year and a standard deviation of 3.18 Mg CO2eq/year. Over half of total agricultural emissions in Polish communes are related to animal breeding, of which 41.2% come from enteric fermentation and 18.7% from livestock manure. Its important source is also use of agricultural lands (40.1%). In all Polish communes, the contribution of agriculture to total emissions is at an average of 8.9%. The obtained results confirm the appropriateness of including emissions from the agricultural sector and other related sources in low-carbon economy plans.

Keywords 
carbon footprint, greenhouse gas emissions, carbon dioxide equivalent, agriculture, communes, local low carbon economy plans

Pełny tekst / Full text
PDF (Polish)