Ewa Beata Górska*, Izabella Olejniczak**, Dariusz Gozdowski*, Ewa Panek*, Marek Kondras*, Lidia Oktaba*, Anna Prędecka***, Stanisław Biedugnis***, Paweł Boniecki**, Łukasz Tyburski****, Izabela Oktaba*, Monika Skawińska*, Jakub Dobrzyński*, Urszula Jankiewicz*, Edyta Hewelke*, Anita Kaliszkiewicz**
*Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa; **Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa; ***Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa;
****Kampinoski Park Narodowy, Izabelin

Streszczenie
Pożary w lasach, poza stratami dla gospodarki człowieka, zmieniają drastycznie właściwości abiotyczne i biotyczne środowiska leśnego zarówno w czasie jak i przestrzeni. W wyniku pożaru obserwuje się spadek liczebności oraz różnorodności taksonomicznej mikro- i mezofauny glebowej co ma niebagatelny wpływ na kształtowanie metabolizmu ekosystemów glebowych. Celem podjętych badań była ocena dynamiki zmian liczebności mikroorganizmów i mezofauny glebowej w glebie i ściółce w zależności od intensywności pożaru jak również od okresu czasu po pożarze. Badania przeprowadzono w północno-wschodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego. Badaniami objęto obszary wypalone – powstałe na skutek „mocnego”(Mp) i „słabego”(Sp) pożaru, oraz sąsiadujące z nimi obszary niewypalone – kontrolowane w 2., 14. i 28. miesiącu po pożarze który miał miejsce w czerwcu 2015 r. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że intensywność pożaru jak również czas upływający od żywiołu kształtuje liczebność populacji bakterii i grzybów mikroskopowych oraz mezofauny w glebie. Wyniki badań wskazują na powolną regenerację zespołów mikroorganizmów i mezofauny na pożarzyskach. Na tempo regeneracji i różnorodność gatunkową wpływ mają obszary niewypalone sąsiadujące z pożarzyskiem.

Słowa kluczowe
pożary pochodzenia antropogenicznego, liczebność mikroorganizmów, mezofauna, gleby leśne

Long-Term Reaction of Microorganisms and Mezofauna to Fires Forest Soils of Anthropogenic Origin

Abstract
Fires in forests apart from human losses for the economy, drastically change the properties of abiotic and biotic forest environment in both time and space. As a result of the fire, there is a decrease in the number and taxonomic diversity of soil microorganisms and mesofauna, which has a significant impact on the formation of metabolism of soil ecosystems. The aim of this study was to evaluate the dynamics of changes in the number of microorganisms and soil mesofauna in soil and litter depending on the intensity of the fire, as well as the period of time after the fire. The study was conducted in the north-eastern part of the Kampinos National Park. The study included areas burnt – resulting from a "strong" (Mp) and "weak" (Sp) fire, and the adjacent areas unfired – controlled 2, 14 and 28 months after the fire that took place in June 2015. Based on the obtained results, it was found that the intensity of the fire, as well as the time elapsing from the fire, shapes the population of bacteria, microscopic fungi and mezofauna in the soil. The results of the research indicate slow regeneration of microorganism and mesofauna assemblages during firefighting. Regeneration and species diversity are affected by unburnt areas adjacent to a fire.

Keywords 
fires of anthropogenic origin, number of microorganisms, mesofauna, forest soils

Pełny tekst / Full text
PDF (Polish)