Magdalena Orłowska
Politechnika Koszalińska

Streszczenie
Celem pracy było wykonanie badań numerycznych konwekcyjnej wymiany ciepła. Analizy numeryczne przeprowadzono w układzie dwuwymiarowym. Zrealizowano je przy użyciu nowoczesnego programu komputerowego Ansys Mechanical CFD-Flo. Wymiana ciepła dotyczyła pokojowego grzejnika płytowego, płaskiego umieszczonego na ścianie z oknem. Utworzono kilka wariantów obliczeń. Zadano pięć, różnych wartości współczynnika przejmowania ciepła α na oknie. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić jakie są różnice wartości temperatury oraz prędkości powietrza przy różnych, zadanych wartościach strumienia ciepła na oknie oraz jak kształtuje się współczynnik przejmowania ciepła α, decydujący o intensywności wymiany ciepła.

Słowa kluczowe
grzejnik, okno, współczynnik przejmowania ciepła α, konwekcja

Study of the Influence of Window Thermal Properties on Radiator Work in the Room – Numerical Research

Abstract
The purpose of the work was to perform numerical tests of convective heat exchange. Numerical analyzes were carried out in a two-dimensional system. They were realized using the modern Ansys Mechanical CFD-Flo computer program. The heat exchange concerned a room-mounted flat plate heater mounted on a wall with a window. Several calculation options have been created. Five different values of the heat transfer factor α on the window were given. On this basis of the conducted tests it is possible to determine the differences in temperature and air velocity at different values of the heat flux on the window and how the heat transfer coefficient α is determined which determines the intensity of heat exchange.

Keywords 
radiator, window, heat transfer coefficient α, convection

Pełny tekst / Full text
PDF (Polish)