Włodzimierz Deluga
Politechnika Koszalińska

Streszczenie
W artykule podjęto problematykę związaną z świadomością społeczeństwa w zakresie gospodarowania odpadami. Dla ilustracji rozważanej kwestii posłużono się wynikami badań w postaci sondażu diagnostycznego na terenie miasta Koszalina. Jako przykład wykorzystano przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie. Wyniki badań i ich ilościowe dane zinterpretowano, i podjęto próbę uogólnienia wyprowadzając wnioski i konkluzje. Po analizie wyników zasugerowano opinię na temat stanu gospodarki odpadami w Koszalinie i skuteczności stosowanych działań z zakresu edukacji ekologicznej.

Słowa kluczowe
środowisko naturalne, ekologia, edukacja, gospodarka odpadami, kampania edukacyjna, badania opinii społecznej

Waste Management in Public Awareness

Abstract
The article presents the issues related to public awareness of waste management. In order to illustrate the issue in question, the author used the results of the researches in the form of a diagnostic survey in the city of Koszalin. Public utility companies in Koszalin were indicated as an example. The results of studies and their quantitative data were interpreted. Moreover, the author made an attempt to generalize the issue by drawing conclusions. After the analysis of results, an opinion concerning the state of waste man-agement in Koszalin and the effectiveness of applied ecological education ac-tivities was suggested.

Keywords 
natural environment, ecology, education, waste management, education campaign, social opinion researches

Pełny tekst / Full text
PDF (Polish)