Adam Zagubień
Politechnika Koszalińska

Streszczenie
W artykule poddano analizie wybrane przypadki pomiaru tła akustycznego wokół instalacji będących źródłem hałasu przemysłowego. Tło akustyczne to wszystkie dźwięki występujące w środowisku poza ocenianą instalacją. Wyłączając ocenianą instalację np. zakład przemysłowy lub farmę wiatrową możemy zarejestrować poziom tła akustycznego. Metodyki referencyjne zalecają by pomiar tła akustycznego odbywał się w tym samym punkcie i w tym samym czasie odniesienia pory dziennej lub nocnej (w tej samej dobie pomiarowej) co zasadniczy pomiar imisji hałasu. W artykule omówione zostały dwa szczególne przypadki sposobu pomiaru tła akustycznego wraz z uzasadnieniem. Pierwszy przypadek to zakład przemysłowy o pracy ciągłej znajdujący się w otoczeniu innych zakładów, drugi to pomiar wokół farmy wiatrowej. W pierwszej przedstawionej sytuacji pomiarowej różnice w sposobie pomiaru tła akustycznego wpływały istotnie na ocenę klimatu akustycznego. Wynika z tego, że analiza hałasu na terenach chronionych akustycznie powinna zostać przeprowadzona łącznie dla wszystkich zakładów będących w otoczeniu punktu pomiarowego. Zaproponowano odstępstwo od zalecanej metodyki pomiaru i wykonano pomiar tła akustycznego w innym terminie niż pomiar imisji hałasu łącznie z tłem. Niezależnie od przedstawionych w artykule wątpliwości należy uznać, że w przypadkach uzasadnionych merytorycznie niezbędne są odstępstwa od zalecanych metod pomiarowych. Instalacją emitującą hałas, dla której pomiar tła akustycznego powinien być wykonywany bezwzględnie w tym samym punkcie pomiarowym i w tym samym czasie odniesienia co pomiar zasadniczy jest farma wiatrowa. Wynika to ze znacznej zmienności w czasie kierunku i prędkości wiatru. Pomiar tła akustycznego w punktach pomiaru zasadniczego, ale po wyłączeniu farmy wiatrowej pozwala na ustalenie rzeczywistego równoważnego poziomu dźwięku. Jedyną trudnością podczas tak prowadzonych pomiarów jest konieczność odpowiedniego doboru terminu wykonania pomiarów tj. z uwzględnieniem prędkości i kierunku wiatru. Uzyskanie wyników pomiarów dla propagacji fali dźwiękowej od źródła do punktu odbioru z wiatrem, wymaga wielokrotnych pomiarów. Uzasadnionym postępowaniem w przypadku badań prowadzonych wokół farm wiatrowych jest wykonanie pomiarów dla przynajmniej czterech różnych kierunków wiatru N, S, E i W we wszystkich punktach pomiarowych. Podczas prowadzonych pomiarów kontrolnych nie należy kierować się czynnikiem ekonomicznym, lecz poprawnością oceny wpływu farmy wiatrowej na środowisko. Konieczność wyłączenia turbin wiatrowych na czas kilku pomiarów tła akustycznego szczególnie w porze nocnej, to zaledwie strata kilku godzin w produkcji energii.

Słowa kluczowe
tło akustyczne, hałas środowiskowy, pomiar hałasu, propagacja hałasu

Measurement of Background Noise in the Environment – Cases Studies

Abstract
The article analyses selected cases of background noise measurement in the vicinity of installations which constitute sources of industrial noise. The background noise refers to all sounds occurring in the environment outside the installation which is undergoing evaluation. By means of excluding the aforementioned installation, e.g. an industrial plant or a wind farm, one is able to register the background noise level. The reference methodologies recommend that the background noise measurement should take place at the same location and at the same reference time of day or night (during the same measurement day) as the fundamental measurement of noise immission. The article discusses two specific cases of background noise measurement methods and provides justification for both of them. The first case is an industrial plant operating in a continuous manner located in the vicinity of other plants, the second one – a measurement around a wind farm. In the first of the presented measurement situations, the differences in the method of background noise measurement employed significantly influenced the assessment of the acoustic environment. As a result, the analysis of noise levels in acoustically protected areas should be carried out jointly for all plants being located in the vicinity of the measuring point. A deviation from the recommended measurement methodology was proposed and the background noise measurement was conducted at a different time than the measurement of the noise immission together with the background. Regardless of the doubts presented in the article, it should be recognized that in substantively justified instances, deviations from the recommended measurement methods are required. Noise emitting installations, for which background noise measurement should unconditionally be carried out at the same measurement point and at the same reference time as the main measurement, are wind farms. This is due to significant variability in wind direction and velocity over time. Background noise measurement at the main measurement points, after the wind farm is switched off, allows to determine the actual equivalent sound level. The only difficulty during such measurements is the need to select an appropriate date of measurements, i.e. to take the velocity and direction of the wind into account. Obtaining measurement results for sound wave propagation through air requires multiple measurements. A reasonable course of action in wind farm research is to conduct measurements of at least four different wind directions (N, S, E, and W) at all measuring points. While conducting control measurements, one should not be guided by the economic factor but by the correctness of the assessment of the impact of the wind farm on the environment. The necessity of switching wind turbines off for the time which is needed to conduct a few measurements of background noise, especially at night, results in a loss of just a few hours of energy production.

Keywords 
background noise, environmental noise, noise measurements, noise propagation

Pełny tekst / Full text
PDF (Polish)