Andrzej Studziński, Katarzyna Pietrucha-Urbanik
Politechnika Rzeszowska

Streszczenie
Koszty usuwania awarii przewodów można rozdzielić na koszty materiałów, sprzętu oraz robocizny. Opracowanie dotyczy analizy kosztów materiałów związanych z usuwaniem awarii rurociągów wodociągowych. Podstawą pracy są dane eksploatacyjne zebrane podczas usuwania 302 awarii przewodów w mieście o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys. Zauważono zależność kosztów materiałów od średnicy oraz materiału przewodu, które rosną wraz ze wzrostem średnicy. Zróżnicowanie kosztów jest również wynikiem lokalizacji przewodu – tam gdzie wymagany jest wysoki stopień zagęszczenia gruntu przeprowadza się jego wymianę, co skutkuje wzrostem kosztów materiałów, przewody prowadzone w pasie drogowym charakteryzuje więc wyższy koszt materiałów. W badanym systemie zaopatrzenia w wodę średni koszt materiałów użytych do naprawy awarii wyniósł 517 zł (poziom cen 2015 rok), był niższy od kosztów robocizny, które wyniosły 800 zł. W 47% awarii konieczne było zastosowanie kruszyw, co przeciętnie podniosło koszt materiałów w tym przypadku o 320 zł.

Słowa kluczowe
sieć wodociągowa, awaryjność, koszty usuwania awarii, materiały

Analysis of Material Costs Used for Failure Removal of Water Supply Networks

Abstract
Costs of pipe failure removal cables can be separated into the cost of materials, equipment and labor. The paper concerns the analysis of material costs associated with failure removal of water supply pipelines. The basis of the work constitutes operational data collected during the removal of 302 failures on pipes in city with a population exceeding 100 thousand. The dependence of material costs and the pipe diameter, which grow with increasing diameter, is noted. Cost diversification is also the result of the location of the pipe – where a high degree of soil compaction is required, the exchange is performed, resulting in material costs increase, so the pipes in the lane are characterized by higher material costs. In the analyzed water supply system average cost of materials used to repair the failure amounted to 517 zł (price level for 2015 years) and was lower than labor costs, which amounted to 800 zł. In 47% of the failure it was necessary to use aggregates, which on average increased the cost of materials in this case by 320 zł.

Keywords 
water network, failure, cost of failure removal, materials

Pełny tekst / Full text
PDF (Polish)