Adam Muc*, Jan Iwaszkiewicz*, Adam Szeleziński*, Tadeusz Noch**
*Gdynia Maritime University; **Gdańsk School of Higher Education

Streszczenie
Nowoczesne programy studiów prowadzone w szczególności na kierunkach technicznych, obejmują przedmioty, które w części praktycznej realizowane są w pracowniach komputerowych. Takich przedmiotów jest szczególnie dużo na uczelniach technicznych, a kierunkiem, który wiedzie prym w tym zakresie jest informatyka. W pracy przedstawiono czynniki, które mają istotny wpływ na zużycie energii eklektycznej w pracowni komputerowej. Analiza ta pokazuje, że zmiana nawyków zachowania studentów korzystających z pracowni komputerowych jest istotna ze względu na relatywnie duże oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i w obniżeniu kosztów utrzymania pracowni. Przeprowadzono badanie ankietowe, w którym rozpoznano nawyki użytkowników pracowni komputerowych. Następnie przedstawiono oprogramowanie, które umożliwia zdalne i efektywne zarządzanie stanem platform komputerowych. System ten oparty został na technologii sprzętowej „Intel Active Management Technology”, która również została scharakteryzowana w pracy. Funkcjonalność systemu opracowano na podstawienie doświadczenia i wymagań zespołu administratorów sieci komputerowej i prowadzących zajęcia informatyczne. Do najważniejszych funkcjonalności systemu należy pobieranie informacji o stanie zasilania platform i zmienianie go, pobieranie informacji o podzespołach komputera, skanowanie adresów IP maszyn i archiwizowanie ich. Powstałe oprogramowanie wyposażone zostało w dwa typy interfejsów. W stosunku do znanych rozwiązań komercyjnych stworzone interfejsy wpłynęły na poprawienie wydajności systemu oraz zwiększyły jego ergonomię w zarządzaniu platformami. Jako podsumowanie przedstawiono analizę zużycia energii elektrycznej w pracowni komputerowej bez zastosowania systemu i po jego implementacji. W artykule pokazano występującą problematykę ochrony środowiska, którą obejmuje przeprowadzona analiza zużycia energii elektrycznej w ośrodkach dydaktycznych.

Słowa kluczowe
oszczędzanie energii, energia elektryczna, sieć komputerowa, technologia Intel AMT, oprogramowanie

Analysis of the Electric Energy Consumption in Teaching Centers and the Issue of the Environment Protection

Abstract
Modern programs of studies, in particular for technical majors, include classes which take place in computer rooms. Such subjects are numerous in particular at technical schools / universities and the major which is leading one is the IT. In the paper authors presented factors which have a significant impact on consumption of the electric energy in a computer room. The analysis in question shows that change of habits of students using computer rooms is important because of relatively large savings in consumption of the electric energy and lower costs of maintenance of computer rooms. Survey was carried out in order to learn habits of users of computer rooms. Then software was demonstrated enabling remote and effective management of computer platforms. The system was based on equipment technology “Intel Active Management Technology” which also is characterized in the paper. The system functionality was developed on the basis of experience and administrators’ requirements of the computer network and IT class teachers. The most important functionalities of the system comprise collection of information on power supply of the platforms, as well as changing this state, collection of information on sub assemblies of a computer, scanning of machines IPs and archiving them. Elaborated software was equipped with two types of interfaces. In relation to known commercial solutions, developed interfaces improved efficiency of the system and enhanced ergonomics of platforms management. As a conclusion the analysis of the electric energy consumption in a computer room has been presented   the consumption without application of the system and after it has been implemented. Also the environment protection is part of this paper since it is a part of made analysis of the electric energy consumption in teaching centers.

Keywords 
energy saving, electric energy, computer network, Intel AMT technology, software

Pełny tekst / Full text
PDF (English)