Dariusz Pyza*, Ilona Jacyna-Gołda*, Paweł Gołda**, Piotr Gołębiowski*
*Warsaw University of Technology; **Air Force Institute of Technology

Streszczenie
W pracy odniesiono się do zagadnienia ochrony środowiska w aspekcie rozwoju paliw alternatywnych. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, paliwa alternatywne to paliwa lub źródła energii, które służą, przynajmniej częściowo, jako substytut dla pochodzących z ropy naftowej źródeł energii w transporcie i które mogą potencjalnie przyczynić się do dekarbonizacji transportu i poprawy ekologiczności sektora transportu. W tym aspekcie dokonano analizy dokumentów normatywnych istotnych z punktu widzenia stosowania paliw alternatywnych w obszarze transportu. Odniesiono się również do obecnego stanu rynku paliw alternatywnych jak również przedstawiono perspektywy jej rozwoju. Przedstawiono problematykę zanieczyszczenia środowiska przez pojazdy samochodowe oraz wskazano na działania promujące elektromobilność w wybranych krajach europejskich. W ostatniej części pracy przedstawiono wynik badań środowiskowych w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w Polsce. Przedstawiono prognozy dla pojazdów elektrycznych z uwzględnieniem trzech scenariuszy ich rozwoju a następnie przy założonych warunkach brzegowych oszacowano wielkości ograniczeń emisji zanieczyszczeń z sektora transportu do roku 2025.

Słowa kluczowe
elektromobilność, paliwa alternatywne, ochrona środowiska 

Alternative Fuels and Their Impact on Reducing Pollution of the Natural Environment

Abstract
The paper refers to the issue of environmental protection in the aspect of the development of alternative fuels. Pursuant to Directive 2014/94 / EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the development of alternative fuels infrastructure, alternative fuels are fuels or energy sources that serve, at least partially, as a substitute for crude oil sources of energy in transport and which can potentially contribute to the decarbonisation of transport and the improvement of the environmental performance of the transport sector. In this aspect, the analysis of normative documents relevant to the use of alternative fuels in the area of transport was made. Reference was also made to the current state of the alternative fuels market as well as prospects for its development. The problems of environmental pollution by motor vehicles were presented and actions promoting electromobility in selected European countries were pointed out. The last part of the work presents the result of environmental research on the use of alternative fuels in Poland. The forecasts for electric vehicles are presented, taking into account three scenarios of their development and then, with the assumed boundary conditions, the values of pollutant emission limitations from the transport sector were estimated until 2025.

Keywords 
electromobility, alternative fuels, environmental protection

Pełny tekst / Full text
PDF (English)