Roksana Kocela, Magdalena Zabochnicka-Świątek
Czestochowa University of Technology

Streszczenie
W ostatnich latach obserwuje się wzrost stosowania nawozów pochodzenia naturalnego, które są przyjazne dla środowiska naturalnego. Użyty w badaniach odciek pofermentacyjny po beztlenowej fermentacji glonów zawierał substancje organiczne i związki mineralne niezbędne do uprawy sałaty. Dzięki ww. składowi odciek może stanowić konkurencyjny produkt dla nawozów naturalnych i alternatywę dla nawozów mineralnych. Badania prowadzono w warunkach laboratoryjnych. Głównym celem badań była ocena możliwości wykorzystania odcieku pofermentacyjnego z glonów jako nawozu organicznego pod uprawę sałaty masłowej. W pracy przeanalizowano również wpływ ww. odcieku pofermentacyjnego na właściwości fizykochemiczne gleby i wzrost roślin. Eksperyment założono na glebie bielicowej, lekkiej, klasy VI, o składzie granulometrycznym luźnego piasku. Roślinami użytymi w doświadczeniu była sałata masłowa, odmiana "Attractie". Doświadczenie przeprowadzono w trzech powtórzeniach. Dawki nawozów ustalono ze względu na następujące czynniki: zawartość azotu jako głównego makroelementu determinującego wzrost i rozwój roślin oraz wymagania pokarmowe badanych roślin i aktualną żyzność gleby. Przeprowadzona kompleksowa analiza gleby i eksperyment doniczkowy wykazały, że pofermentacyjny odciek z glonów można z powodzeniem stosować w celu poprawy żyzności gleby i zwiększenia wzrostu roślin. Dodatek pofermentacyjnego odcieku glonów spowodował wzrost całkowitego węgla organicznego o 2066 mg/kg, fosforu całkowitego o 27 mg/kg, całkowitego potasu o 55 mg/kg, całkowitego magnezu o 57 mg/kg, całkowitego wapnia o 183 mg/kg. Wskaźnik C/N wzrósł z 9,1 do 11,2. Wartość pH pozostała niezmieniona.

Słowa kluczowe
mikroglony, odciek pofermentacyjny, nawożenie

The Potential Application of Effluent after Microalgae Anaerobic Digestion for Fertilization of Lettuce

Abstract
In recent years, it is observed an increase in the use of natural fertilizers that are environmentally friendly. The effluent after microalgae anaerobic digestion (algal effluent) contained organic substances and mineral compounds necessary for lettuce cultivation, hence it is a competitive product for natural fertilizers and an alternative to mineral fertilizers. The experiment was conducted under laboratory conditions. The main objective of the research was to assess the possibility of using the algal effluent as an organic fertilizer for the cultivation of butterhead lettuce. The study also analyzed the effect of the algal effluent on physicochemical properties of soil and plant growth. The experiment was established on podzolic, light soil of VI fertility class, under granulometric composition of loose sand. Plants used in the experiments are butterhead lettuce, variety ‘Attractie’. The experiment was conducted in three replicates. Doses of fertilizers have been established due to factors: the content of nitrogen as the main macro element determining the growth and development of plants, nutritional requirements of tested plants and current soil fertility. The performed complex soil analysis and pot experiment showed that the algal effluent can be successfully used to improve soil fertility and enhance plants growth. Addition of the algal effluent caused increase of total organic carbon by 2066 mg/kg, total phosphorus by 27 mg/kg, total potassium by 55 mg/kg, total magnesium by 57 mg/kg, total calcium by 183 mg/kg. C/N ratio has increased from 9.1 to 11.2. pH maintained at the same level.

Keywords 
microalgae, algal effluent after microalgae anaerobic digestion, fertilization

Pełny tekst / Full text
PDF (English)