Andrzej Klimek, Stanisław Rolbiecki, Roman Rolbiecki
University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz

Streszczenie
Badania terenowe prowadzono w latach 2006-2007 w należącej do Nadleśnictwa Bydgoszcz gruntowej szkółce leśnej Białe Błota. Ich celem było określenie wpływu ściółkowania ektopróchnicą leśną i nawożenia kompostem przygotowanym na bazie higienizowanych osadów ściekowych z dodatkiem kory lub trocin na występowanie mechowców w uprawach szkółkarskich modrzewia europejskiego i sosny zwyczajnej. Mechowce traktowano jako bioindykatory zabiegów rewitalizacji gleb szkółki. Z przeprowadzonych badań wynika, iż ściółkowanie upraw modrzewia i sosny miało wyraźny dodatni wpływ na liczebność i różnorodność gatunkową mechowców. Przebieg dynamiki występowania tych roztoczy w 2-letnim cyklu badań świadczy o pozytywnym wpływie ściółkowania na rewitalizację gleb, szczególnie w uprawie sosny i w połączeniu z nawożeniem kompostem z dodatkiem kory. Liczne występowanie i rosnąca liczebność populacji mykofagów – Oppiella nova i Tectocepheus velatus – może świadczyć o pozytywnych zmianach w obrębie zbiorowisk grzybów. Wymienione gatunki mogą być dobrymi bioindykatorami aktywności biologicznej gleb w gruntowych szkółkach leśnych.

Słowa kluczowe
osady ściekowe, ściółkowanie, rewitalizacja gleb, bioindykacja, Oribatida

Effects of Mulching with Forest Litter and Compost Made of Sewage Sludge on the Presence of Oribatida as Bioindicators of Soil Revitalization in Larch and Pine In-Ground Forest Nurseries

Abstract
The study was conducted in the years 2006-2007 in Białe Błota nursery belonging to Bydgoszcz Forest Inspectorate (53°06'12.3"N; 17°55'41.5"E), Poland. The aim of the study was to determine the effects of mulching with forest litter and organic fertilization (compost prepared from sanitized sewage sludge supplemented with bark or sawdust) on the presence of oribatid mites in the nurseries producing European larch (Larix decidua L.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.). The oribatid mites were treated as bioindicators of the effectiveness of soil revitalization treatments in in-ground nursery. The study showed a strong positive effect of mulching larch and pine nurseries with forest litter on the abundance and species diversity of oribatid mites. Dynamics of changes in Oribatida presence in this two-year study revealed positive effects of mulching on soil revitalization, particularly in pine nursery and when combined with fertilization with bark-enriched compost. High abundance and growing population of such fungivores as Oppiella nova and Tectocepheus velatus may indicate positive changes in fungal communities. The study suggests that these species may be good bioindicators of soil biological activity in in-ground forest nurseries.

Keywords 
sewage sludge, mulching, soil revitalization, bioindicators, oribatid mites

Pełny tekst / Full text
PDF (English)