Izabela Anna Tałałaj, Paweł Biedka, Izabela Bartkowska
Bialystok University of Technology

Streszczenie
W pracy przedstawiono wpływ odcieków ze składowisk o różnym czasie eksploatacji na parametry pracy odwróconej osmozy podczas ich oczyszczania. Do badań przyjęto nieustabilizowane odcieki ze składowiska o 2-letnim czasie eksploatacji oraz odcieki ustabilizowane ze składowiska o czasie eksploatacji przekraczającym 10 lat. Analizy prowadzono na układzie odwróconej osmozy, skonstruowanym w ten sposób by odzwierciedlać rzeczywiste warunki pracy układów eksploatowanych na składowiskach odpadów. Odcieki skierowano na układ RO zachowując podczas ich filtracji te same parametry pracy (temperatura, ciśnienie, przepływ, stopień odzysku oraz odczyn odcieków). Uzyskane wyniki wskazały, że proces filtracji odcieków ustabilizowanych charakteryzuje się lepszymi parametrami pracy układu RO, tj. krótszy czas filtracji, wyższy przepływ permeatu oraz wyższy stopień retencji soli. Większa zawartość substancji organicznych zawartych w odciekach młodych (nieustabilizowanych) przyczynia się do blokowania porów membrany i obniża wydajność układu osmotycznego. Ponadto wyższa zawartość substancji organicznej w odciekach z młodych składowiska oraz wyższe stężenie w nich kationów prowadzi do niekorzystnego zjawiska neutralizacji powierzchni membrany.

Słowa kluczowe
oczyszczanie odcieków, składowisko odpadów, odwrócona osmoza

Influence of Leachate Quality on Reverse Osmosis Performance

Abstract
In paper an influence of leachate from landfills with different exploitation time on reverse osmosis performance during their treatment was presented. An unstabilized leachate from landfill of two years exploitation and  stabilized leachate from landfill with operation time over 10 years were taken to analysis. The analyses were conducted with use of RO system constructed to reflect the actual operating conditions of the reverse osmosis system exploited on municipal landfills. These two kind of leachate was directed to the reverse osmosis system by maintaining during their filtration the same operating parameters (temperature, pressure, flow rate, recovery rate and pH of leachate). The obtained results indicated that filtration of stabilized leachate is characterized by better performance of the RO system, i.e. shorter filtration time, higher permeate flow and higher salt retention. The higher concentration of organic matter in unstabilized leachate contributes to membrane pores blocking decreases the efficiency of the osmotic system. Moreover, high organic content in the leachate from young landfills, with a high concentration of cations, leads to an unfavorable phenomenon of neutralization of the membrane surface.

Keywords 
leachate treatment, municipal landfill, reverse osmosis 

Pełny tekst / Full text
PDF (English)