Grzegorz Pączka*, Mariola Garczyńska*, Anna Mazur-Pączka*, Agnieszka Podolak*, Renata Szura*, Iwona Skoczko**, Joanna Kostecka*
*University of Rzeszów; **Białystok University of Technology

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki zastosowania różnych technologii procesu wermikompostowania odpadowej biomasy wysłodków buraczanych przy użyciu dżdżownic E. fetida. Stwierdzono możliwość wykorzystania E. fetida do szybkiego unieszkodliwiania wysłodków w wermireaktorach o odmiennej charakterystyce podłoży startowych. Otrzymane wermikomposty cha-rakteryzowały się wyższą zawartością N, P, K, Ca i Mg w porównaniu z inicjalną biomasą odpadową. Podczas unieszkodliwiania odpadu w wermire-aktorach (BAGS i SGS) stwierdzano utrzymywanie się populacji dżdżownic przy nieistotnych spadkach ich liczebności. Zaobserwowano istotne różnice w średniej biomasie osobników z grup BAGS i SGS. Największe różnice (22 i 21%, p < 0.05) zaobserwowano w 10 i 40 dniu doświadczenia. Dżdżownice rozmnażały się, o czym świadczy średnia liczba składanych kokonów, która rosła istotnie w trakcie trwania doświadczenia w obu technologiach (średnio 36%; p < 0,05). Istotne różnice w średniej masie kokonów w zastosowanych technologiach stwierdzono jedynie w 10 dniu doświadczenia.

Słowa kluczowe
wysłodki buraczane, wermireaktor, technologia, E. fetida, makroelementy

Vermicomposting of Sugar Beet Pulps Using Eisenia fetida (Sav.) Earthworms

Abstract
The article presents results of application of various technologies of the process of vermicomposting of waste biomass of sugar beet pulps using earthworms E. fetida. A possibility of using E. fetida for quick utilization of sugar beet pulp in vermireactors with different characteristics of initial bed-dings was observed. The obtained vermicomposts were characterised by higher N, P, K, Ca and Mg content compared to the initial waste biomass. During waste utilization in vermireactors (BAGS and SGS) it was noted that the population of earthworms persisted, but earthworm count insignificantly decreased. Significant differences in the mean biomass of specimens from BAGS and SGS groups were also observed. The greatest differences (22 and 21%, p < 0.05) were observed on the 10th and 40th day of the experiment. Earthworms multiplied that has been proved by the mean number of laid cocoons which was significantly increasing during the experiment conducted using both technologies (on average by 36%; p < 0.05). Significant differences in the mean cocoon weight between the used technologies were noted only on the 10th day of the experiment.

Keywords 
sugar beet pulps, vermireactor, technology, E. fetida, macroelements

Pełny tekst / Full text
PDF (English)