Ryszard Malinowski, Edward Meller, Adam Sammel, Katarzyna Malinowska, Sylwia Lisowska
West Pomeranian University of Technology in Szczecin

Streszczenie
Ogrody przydomowe są często zlokalizowane w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych, charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu. Najwyższe nagromadzenie metali ciężkich zaobserwowano w wierzchniej warstwie gleb przylegającej do dróg. Celem przeprowadzonych badań było określenie: wpływu zanieczyszczeń miejskich na właściwości chemiczne gleby i skład chemiczny wybranych warzyw i roślin wskaźnikowych w glebie rodzinnych ogródków działkowych w Gorzowie Wielkopolskim. Stwierdzono statystycznie istotne wyższe stężenie metali ciężkich w glebach przylegających do drogi w porównaniu z glebą leżącą 20, 50 i 100 m od drogi. Uzyskane wartości metali ciężkich były na ogół niższe lub zbliżone do tych powszechnie uznawanych za naturalne w glebach, warzywach i roślinach wskaźnikowych. Tylko zawartości niklu i kobaltu były wysokie.

Słowa kluczowe
metale ciężkie, zanieczyszczenia miejskie, gleba, warzywa, rośliny wskaźnikowe

The Impact of Urban Pollution on Soils and Plants of Homestead Gardens in Gorzów Wielkopolski (Poland)

Abstract
Homestead Gardens are frequently located close to main transport routes characterized by a great intensity of traffic. The highest accumulation of heavy metals has been observed in the topsoil adjacent to roads. The aim of conducted studies was to determine: the effects of urban pollution on soil chemical properties and chemical composition of selected vegetables and indicator plants, in the soil of family allotment gardens in Gorzów Wielkopolski. There is a statistically significant higher concentration of the heavy metals in the soils adjacent to the road in comparison with the soils lying ca. 20, 50 and 100 m from the road, respectively. The obtained values of heavy metals were generally lower or close to those commonly considered natural in soils, vegetables and indicator plants. Only the nickel and cobalt content was high.

Keywords 
heavy metals, urban pollution, soil, vegetables, indicator plants

Pełny tekst / Full text
PDF (English)