Paweł Regucki, Marek Lewkowicz, Renata Krzyżyńska
Wrocław University of Science and Technology

Streszczenie
W pracy przedstawiono cieplno-przepływowe badania zamkniętego układu chłodzenia ze szczególnym uwzględnieniem parametrów pracy chłodni kominowych. Unikalność analizy polega na pomiarze wykonanym wewnątrz pracującej chłodni kominowej w celu identyfikacji procesów wymiany ciepła i masy wzdłuż jej promienia. Następnie przeanalizowano stopień schłodzenia wody cyrkulującej w układzie chłodzenia współpracującym z zespołem chłodni kominowych. Jako przykładowy wynik tych badań zaproponowano dobór optymalnych strumieni przepływu wody chłodzącej w układzie dwóch chłodni kominowych, pozwalający uzyskać możliwie najwyższy spadek temperatury (stopień schłodzenia) cyrkulującej wody.

Słowa kluczowe
elektrownia, zamknięty układ chłodzenia, przeciwprądowa mokra chłodnia kominowa

Thermal-flow Study of Closed Cooling System with Cooling Towers

Abstract
The paper presents the thermal-flow study of closed cooling system with special emphasis on the working parameters of the cooling tower. The uniqueness of the analysis lays in measurement done inside the working cooling tower to identify thermal-flow processes across its radius. Next, the analysis of a cooling water temperature drop, in the cooling system cooperated with a set of cooling towers, is considered. As an example of these studies there are proposed the optimal cooling water flow rates between two cooling towers to achieve the highest possible water temperature difference in cooling system.

Keywords 
power plant, closed cooling system, counter flow wet cooling tower 

Pełny tekst / Full text
PDF (English)