Andrzej Perec
Jacob of Paradyz University in Gorzow Wlkp.

Streszczenie
Tradycyjne metody produkcji mają negatywny wpływ na środowisko poprzez emisję produktów ubocznych procesu cięcia i erozji (wióry i mikrowióry), zużytej cieczy chłodząco-smarnej (oleje i emulsje, wzbogacone agresywnymi związkami chemicznymi) oraz wysokie zużycie energii. Nowoczesne systemy do obróbki mechanicznej powinny minimalizować ten wpływ. W artykule przedstawiono analizę zaawansowanej technologii produkcji – cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną w aspekcie ochrony środowiska. W przeciwieństwie do tradycyjnej obróbki skrawaniem (szlifowanie, frezowanie) cięciu strumieniem wody nie towarzyszy emisja do środowiska pyłu i cząsteczek materiałów, które są szkodliwe. W artykule przedstawiono także analizę rozdrobnienia granatu – ścierniwa najczęściej stosowanego w tej technologii oraz ilmenitu i oliwinu oraz określono ich potencjał recyklingu.

Słowa kluczowe
materiały ścierne, wysokociśnieniowa struga wody, aspekty ekologiczne, recycling, rozdrabnianie

Environmental Aspects of Abrasive Water Jet Cutting

Abstract
Traditional method of production has a negative impact on the environment by cutting and erosion products (chips and microchips), the used coolant (oils and emulsions, enriched aggressive chemicals) and high energy consumption. Modern systems for mechanical processing should be minimal this impact. This paper presented a study of advanced machining – Abrasive Water Jet (AWJ) technology in environmental aspects. Unlike traditional machining (grinding, milling) water jet cutting does not emit into the environment any dust or particles that are harmful if inhaled. Also presents an analysis of the fragmentation garnet – commonly used abrasive in this technology, ilmenite and olivine, and identified recycling potential of these abrasives.

Keywords 
abrasive, water jet, environmental aspects, recycling, disintegration

Pełny tekst / Full text
PDF (English)