Jurgita Seniūnaitė, Saulius Vasarevičius, Raimondas Grubliauskas, Aušra Zigmontienė, Audrius Vaitkus
Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania

Streszczenie
Technologie produkcji energii z odpadów są szeroko stosowane w gospodarce odpadami komunalnymi. Spalanie stałych odpadów komunalnych zmniejsza ich objętość o 90%. W procesie spalania wytwarzane są dwa główne typy produktów ubocznych: popioły lotne (PL) i popioły denne (PD). W pracy omówiono właściwości chemiczne i środowiskowe PD pochodzących ze spalania stałych odpadów komunalnych (SOK). Określono skład chemiczny i wymywanie substancji z PD z litewskiej spalarni odpadów, której siedziba mieści się w Kłajpedzie. Wyniki pokazują, że skład chemiczny PD jest prawie stabilny w czasie, a podstawowe tlenki to dwutlenek krzemu (57±2%), tlenek wapnia 16±2,5% i tlenek żelaza 8±3,2%.
Koncentracja różnych metali ciężkich w PD wynosi < 1%. Badania wymywania wykazały, że z PD wymywano duże ilości rozpuszczalnych soli (siarczanów 2816-10012 mg•kg-1 i chlorków 1869-3046 mg•kg-1), a także niektórych metali ciężkich (Mo 0,5-1,8 mg•kg-1, Pb 0,1-2,5 mg•kg-1). Popiół denny ze spalania stałych odpadów komunalnych nie spełnia wymagań dotyczących odpadów obojętnych (2003/33/WE), ale spełnia wymagania dotyczące ich usuwania na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne. Zmieniające się koncentracja niebezpiecznych dla środowiska metali ciężkich wskazuje na konieczność ciągłego badania eluatu z popiełów dennnych.

Słowa kluczowe
spalanie odpadów komunalnych stałych, popiół denny, metale ciężkie, sole rozpuszczalne

Characteristics of Bottom Ash from Municipal Solid Waste Incineration

Abstract
Waste-to-energy technologies are widely used for municipal solid waste management. Municipal solid waste incineration has reduced waste volume by 90%. The combustion process results in two types of waste: fly ash (FA) and bottom ash (BA). This study focuses on the chemical and environmental properties of municipal solid waste incineration (MSWI) bottom ash. The chemical composition and leaching properties of BA from Lithuania’s waste-to-energy plant, located in Klaipeda, was determined. Results show that chemical BA composition is almost stable in time and that major elements are silicon dioxide (57±2%), calcium oxide 16±2.5% and iron oxide 8±3.2%. The concentration of various heavy metals in BA is < 1%. Leaching tests showed that from BA leached large quantities of soluble salts (sulphates 2,816–10,012 mg•kg-1 and chlorides 1,869–3,046 mg•kg-1) and certain heavy metals (Mo 0.5–1.8 mg•kg-1, Pb 0.1–2.5 mg•kg-1). MSWI bottom ash does not meet the requirements for inert waste (2003/33/EC) but meets those for waste removal in non-hazardous waste landfills. The changing concentration of environmentally hazardous heavy metals indicates that the need for continuous BA eluate test is important.

Keywords 
municipal solid waste incineration; bottom ash; heavy metals; soluble salts

Pełny tekst / Full text
PDF (English)