Tomáš Blejchař*, Jana Jablonská**, Zbyszek Szeliga**, Ondřej Zavila**, Jaroslav Konvička**, Paweł Regucki***, Renata Krzyżyńska***

*IT4Innovations – National Supercomputing Center; VŠB – Technical University of Ostrava, Czech Republic; **VŠB – Technical University of Ostrava, Czech Republic; ***Wrocław University of Science and Technology, Poland

Streszczenie
Artykuł przedstawia wyniki symulacji procesów SNCR z wykorzystaniem obliczeń CFD z uwzględnieniem przesunięcia temperaturowego związanego z obecnością CO oraz parametrów kinetycznych przedstawionych w tekście reakcji chemicznych. Wpływ CO na proces SNCR opisuje empiryczna korekta parametrów kinetyki reakcji chemicznych. Wyniki symulacji CFD porównano z wynikami pomiarów eksperymentalnych. Chociaż proponowany kinetyczny model technologii SNCR jest uproszczony, to jest w stanie opisać redukcję NOx, z uwzględnieniem wielu parametrów technologii SNCR, z dobrą precyzją. Opisany model może być wykorzystany na etapie projektowania instalacji SNCR uwzględniając m.in. miejsca iniekcji i układ lanc.

Słowa kluczowe
Technologia SNCR, roztwór mocznika, tlenki azotu NOx, usuwanie NOx 

CFD Model of SNCR with Shifting Effect of CO

Abstract
The paper deals with CFD simulation of SNCR technology with implemented CO temperature shift. The influence of CO on the SNCR process is described by empirical adjustment of kinetics parameters of chemical reactions. Results of CFD simulation were compared with results of experimental measurements. Although the proposed kinetics model of SNCR technology is simplified, it is able to describe reduction of NOx and other phenomena of SNCR with good precision. The model can be used to verify of injection levels and injection lances arrangement at design phase.

Keywords 
SNCR technology, Urea solution, NOx nitrogen oxides, NOx removal

Pełny tekst / Full text
PDF (English)